Veřejné finance II

Zkratka předmětu KUF/VFIN2
Název předmětu Veřejné finance II
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/VFIN2
Název Veřejné finance II
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit témata vyučovaná v bakalářském kurzu veřejných financí z pohledu teorie veřejných financí i dopadu na hospodářsko-politickou praxi.

Požadavky na studenta

Hodnocená písemná práce nebo případová studie, ústní zkouška.
Hodnocení:
Výborně (95 - 100 %)
Výborně minus (90 - 94 %)
Velmi dobře (80 - 89 %)
Velmi dobře minus (75 - 80 %)
Dobře (60 - 74 %)
Nevyhověl (0 - 59 %)
Váhy při hodnocení: Písemná práce 50%, 50% ústní zkouška.

Obsah

Tematické celky:
1. Veřejný a vládní sektor, rozpočtová soustava, vládní finanční statistika (GFSM IMF).
2. Asymetrie informací, problém principála a agenta v politice. Vyhledávání renty. Ekonomická teorie byrokracie.
3. Veřejné statky. Dobrovolné platby za veřejné statky, asymetrie informací, vězňovo dilema, Lindahlovo řešení, Clarkova daň, uživatelské poplatky.
4. Zdanění, efektivnost a spravedlnost zdanění. Distorzní versus paušální daň. Dopad jednotkové a ad-valorem daně na dílčí rovnováhu. Daňové břemeno, incidence daně. Spravedlnost zdanění, princip užitku a princip platební schopnosti.
5. Politický trh a politická rovnováha v zastupitelské demokracii. Volič medián a většinové hlasování o veřejných financích.
6. Dluhové financování vládních výdajů. Dluhové financování a princip užitku ve zdanění. Sdílení daní mezi generacemi. Fiskální iluze při dluhovém financování. Rozpočtový přebytek. Vliv dluhového financování na trh zapůjčitelných fondů.
7. Deficitní sklon veřejných financí a fiskální pravidla. Barrův model rozpočtové rovnováhy. Existence a zdůvodnění deficitního sklonu veřejných financí.
8. Fiskální instituce. Zavedení ex-ante numerických fiskálních pravidel. Střednědobé rozpočtové rámce. Národní nezávislé rozpočtové instituce.
9. Pakt stability a růstu. Evropská legislativa národních fiskálních rámců.
10. Stabilizace a dynamika vládního dluhu a rozpočtového deficitu. Vládní dluh, absolutní velikost, bez inflace. Vládní dluh za situace hospodářského růstu, bez inflace. Vládní dluh, inflace a hospodářský růst. Možnosti stabilizace vládního dluhu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost látky veřejných financí v rozsahu bakalářského studia (předmět KUF/VFINC, resp. KUF/KVFNC)

Získané způsobilosti

Student po absolvování předmětu rozumí hlavním otázkám a vývoji veřejných financí.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
Literatura
  • Hyman, D. N. (2010). Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy. 10th ed. Harcourt Publishing.
  • Hillman, A. L. (2009). Public Finance and Public Policy. Cambridge University Press.
  • Peková, J. (2011). Veřejné finance. Teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer.
  • BALDWIN, R., WYPLOSZ, CH. (2013). Ekonomie evropské integrace. 4. vyd. Praha: Grada.
  • Dvořák, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Praha: C. H. Beck.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s textem (učebnicí, knihou), Písemná práce (např. u souborných zkoušek, klauzur), E-learning, Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF