Veřejné finance

Zkratka předmětu KUF/VFIND
Název předmětu Veřejné finance
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/VFIND
Název Veřejné finance
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout studentům aktuální teoretické i praktické informace z problematiky veřejných financí, s důrazem kladeným na veřejné finance České republiky.

Požadavky na studenta

A. Požadavky k zápočtu:
1. Zapsání na kurz Veřejné finance do systému Moodle (http://moodle.ef.jcu.cz/, název kurzu Veřejné finance KUF/VFINC/KVFNC ve stanoveném termínu (od 30. 9. do 20. 10. ),
2. Aktivní účast na cvičeních (konzultacích u KS).
3. Vypracování úloh zadaných v kurzu v systému Moodle do 20.12. Vypracováním úloh je možné získat 50 bodů.
4. Vypracování dvou zápočtových testů (maximum 50 bodů). Testy se píší distančně v systému MOODLE. Test číslo 1 obsahuje 25 otázek, je možné jej vykonat od 25. 11. do 1. 12 a zahrnuje témata přednášek 1 až 6 a cvičení 1 až 3. Test číslo 2 obsahuje 25 otázek, je možné jej vykonat od 16. 12 do 22. 12 a zahrnuje témata přednášek 7 až 11 a cvičení 4 až 6. Témata jednotlivých přednášek a cvičení a rozpis témat na jednotlivé konzultace kombinovaného studia jsou uvedeny v kurzu v Moodle.
5. Zápočet získají studenti, kteří splněním výše uvedených úkolů a testů získají hodnocení alespoň 70 bodů ze 100 možných.
B. Požadavky ke zkoušce: znalost látky v rozsahu vymezeném tímto sylabem.
Hodnocení zkoušky:
Výborně (95 - 100 %)
Výborně minus (90 - 94 %)
Velmi dobře (80 - 89 %)
Velmi dobře minus (75 - 80 %)
Dobře (60 - 74 %)
Nevyhověl (0 - 59 %)

Váhy při hodnocení u zkoušky: zápočet 50%, ústní zkouška 50%.

Obsah

1. Veřejný sektor a veřejné finance ve smíšené ekonomice.
2. Externality.
3. Veřejné statky.
4. Teorie veřejné volby.
5. Veřejné příjmy.
6. Daně a efektivnost.
7. Veřejné výdaje.
8. Sociální zabezpečení.
9. Veřejný rozpočet. Soustava veřejných rozpočtů.
10. Fiskální politika.
11. Fiskální nerovnováha.
12. Veřejné rozpočty v ČR.
13. Rozpočet EU.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost látky úvodního kurzu Mikroekonomie a Makroekonomie (viz podmiňující předměty).

Získané způsobilosti

Studenti rozumí obecným principům a strukturám veřejných financí a jsou schopni základní orientace ve veřejných financí ČR.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
Literatura
  • Hyman, D.N. (2010). Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy. 10th ed. Harcourt Publishing.
  • Hamerníková, B., Maaytová, A. (2010). Veřejné finance. Praha: Wolters Kluwer.
  • PEKOVÁ, J. (2008). Veřejné finance. Praha, ASPI.
  • ROSEN, H. (2005). Public Finance. McGraw Hill Publishing.
  • JÍLEK, M.. (2002). Veřejné finance. Skripta. ZFJU.
  • MUSGRAVE, A.R. - MUSGRAVE, P.B.. (1994). Veřejné finance v teorii a praxi. Praha.
  • OCHRANA, F.. (2001). Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha: Management Press.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), Písemná práce (např. u souborných zkoušek, klauzur), E-learning

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Průběžné hodnocení

Stáhnout jako PDF