Securities

Zkratka předmětu KUF/YCP
Název předmětu Securities
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/YCP
Název Securities
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KUF/CP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní typologií cenných papírů. Studenti budou postupně seznámeni se všemi druhy cenných papírů, s vybranými deriváty finančního trhu a jejich právní úpravou v ČR. Kurz se dále zaměřuje na analýzu výnosů, rizik a oceňování jednotlivých investičních nástrojů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na seminářích (75%)
Zápočtový test (70% úspěšnost)
Registrace v e-learnigovém kurzu Moodle do 23.10.2016


Obsah

Přednášky:
1. Typologie investic, riziko výnos investice
2. Cenný papír, základní druhy cenných papírů, právní úprava cenných papírů v České republice,
emise a evidence cenných papírů.
3. Peněžní trh, cenné papíry peněžního trhu
4. Cenné papíry peněžního trhu - směnka
5. Cenné papíry peněžního trhu - šek
6. Kapitálový trh, cenné papíry kapitálového trhu
7. Dluhové cenné papíry kapitálového trhu, obligace
8. Analýza obligací, cena a výnos obligace
9. Riziko obligace, durace, konvexita, imunizace, rating obligace
10. Majetkové cenné papíry kapitálového trhu, akcie
11. Analýza akcie, cena a výnos akcie
12. Finanční deriváty, základní charakteristika a členění, forward, futures
13. Finanční deriváty - Opce, swaps
14. Cenné papíry kolektivního investování


Cvičení:
1. Rozdělení cenných papírů, oceňování cenných papírů
2. Finanční aritmetika - jednoduché a složené úročení, budoucí a současná hodnota, konvence
počítání dní
3. Instrumenty peněžního trhu - cenné papíry kotované na základě výnosu, cenné papíry kotované
na diskontním základě
4. Dluhopisy - cena dluhopisu, výnos z dluhopisu a jeho měření
5. Riziko obligace, durace, konvexita, imunizace
6. Akcie - cena akcie, předkupní právo na akcii, štěpení akcií, akciové indexy
7. Výnos z akcií a jeho měření
8. Riziko akcie a jeho měření
9. Úvod do problematiky finančních derivátů
10. Finanční deriváty - forwardy
11. Finanční deriváty - futures
12. Finanční deriváty - opce
13. Finanční deriváty - swaps
14. Cenné papíry fondů kolektivního investování

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

-

Získané způsobilosti

Student zná typologii jednotlivých cenných papírů a finančních derivátů. Studenti jsou seznámeni s právy a povinnostmi, které vyplývají z finančních instrumentů a jsou schopni vypočítat výnos, riziko a vnitřní hodnotu různých finančních nástrojů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Petr Zeman, Ph.D., Ing. Miroslava Žiaková, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Petr Zeman, Ph.D., Ing. Miroslava Žiaková, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Petr Zeman, Ph.D.
Literatura
  • Steiner. B. Mastering financial calculations : a step-by-step guide to the mathematics of financial market instruments. Harlow, 2007.
  • Rose. P. S. Money and capital markets : financial institutions and instruments in a global marketplace. Boston, 2009.
  • Hull. J. Options, futures, and other derivatives. Harlow, 2012.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), E-learning

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF