International Finance

Zkratka předmětu KUF/YMFIN
Název předmětu International Finance
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/YMFIN
Název Mezinárodní finance
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KUF/MFIN
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředím mezinárodních financí a s dopady otevřenosti ekonomiky v oblasti mezinárodního pohybu zboží služeb a kapitálu na finanční rozhodování a chování firmy.
Forma výuky tvoří přednášky a cvičení.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na cvičeních - maximální 3 absence
Obhájení seminární prace (termín pro odevzdání je maximálně 2 týdny před koncem semestru)
Dva zápočtové testy. V každém ze zápočtových testů musejí studenti dosáhnout alespoň 70% bodů.
Podmínkou zápočtu je zapsání se do kurzu Podnikové finance v systému Moodle a ve stanoveném termínu (tj od 29 září do 24 října daného roku).
http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=395

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je ústní. Celková známka se určuje na základě výsledků ústní zkoušky.

Obsah

Témata přednášek:
1. Platební bilance.
2. Makroekonomický kontext platební bilance.
3. Devizové trhy a devizové kurzy.
4. Teorie určení devizového kurzu, zákon jedné ceny, teorie parity kupní síly, monetární přístup k determinaci devizového kurzu.
5. Fisherovy vztahy, parita úrokové míry, úroková arbitráž, trh s aktivy a determinace devizového kurzu.
6. Režimy devizových kurzů.
7. Mezinárodní měnový systém, devizový režim ČR.
8. Měnové deriváty - forwardový kontrakt, měnové futures.
9. Měnové deriváty- měnové opce, měnové swapy.
10. Řízení devizového rizika.
11. Mezinárodní investování - přímé investice.
12. Mezinárodní investování - portfoliové investice.
13. Euroměnový a eurokapitálový trh.
14. Mezinárodní měnové a finanční instituce a proces mezinárodní měnové integrace.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Pochopení základních principů mezinárodního peněžního trhu, studenti jsou schopni se rozhodovat mezi různými finančními produkty na trhu.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Miroslava Žiaková, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Miroslava Žiaková, Ph.D.
Literatura
  • BUCKLEY. International finance a practical perspektive. Cranfield, 2012. ISBN 978-273-73186-3.
  • Shapiro, A.C. Foundations of International Financial Management. Prentice Hall, 2004.
  • BRADLEY, R., MYERS, S., ALLEN, F. Principles of Corporate Finance. 2010. ISBN 978-007-126675-8.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF