Public Finance

Zkratka předmětu KUF/YPF
Název předmětu Public Finance
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/YPF
Název Public Finance
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KUF/PFAJ
Vyloučené předměty KUF/VFINC
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout studentům aktuální teoretické i praktické informace z problematiky veřejných financí, s důrazem kladeným na veřejné finance České republiky.

Požadavky na studenta

A. Požadavky k zápočtu:
1. Zapsání na kurz Veřejné finance do systému Moodle (http://moodle.ef.jcu.cz/, název kurzu Veřejné finance KUF/VFINC/KVFNC ve stanoveném termínu (od 2. 10. 2017 do 27. 10. 2017),
2. Aktivní účast na cvičeních (konzultacích u KS).
3. Vypracování úloh zadaných v kurzu v systému Moodle do 22.12.2017. Vypracováním úloh je možné získat 50 bodů.
4. Vypracování dvou zápočtových testů (maximum 50 bodů). Testy se píší distančně v systému MOODLE. Test číslo 1 obsahuje 25 otázek, je možné jej vykonat od 27. 11. do 3. 12 a zahrnuje témata přednášek 1 až 6 a cvi-čení 1 až 3. Test číslo 2 obsahuje 25 otázek, je možné jej vykonat od 16. 12 do 22. 12 a zahrnuje témata před-nášek 7 až 11 a cvičení 4 až 6. Témata jednotlivých přednášek a cvičení a rozpis témat na jednotlivé konzul-tace kombinovaného studia jsou uvedeny v kurzu v Moodle.
5. Zápočet získají studenti, kteří splněním výše uvedených úkolů a testů získají hodnocení alespoň 70 bodů ze 100 možných.
B. Požadavky ke zkoušce: znalost látky v rozsahu vymezeném tímto sylabem.
Hodnocení zkoušky:
Výborně (95 - 100 %)
Výborně minus (90 - 94 %)
Velmi dobře (80 - 89 %)
Velmi dobře minus (75 - 80 %)
Dobře (60 - 74 %)
Nevyhověl (0 - 59 %)

Váhy při hodnocení u zkoušky: zápočet 50%, ústní zkouška 50%.

Obsah

1. Veřejný sektor a veřejné finance ve smíšené ekonomice.
2. Externality.
3. Veřejné statky.
4. Teorie veřejné volby.
5. Veřejné příjmy.
6. Daně a efektivnost.
7. Veřejné výdaje.
8. Sociální zabezpečení.
9. Veřejný rozpočet a soustava veřejných rozpočtů.
10. Fiskální nerovnováha.
11. Veřejné rozpočty v ČR.
12. Rozpočet EU.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost látky úvodního kurzu Mikroekonomie a Makroekonomie (viz podmiňující předměty).

Získané způsobilosti

Studenti rozumí obecným principům a strukturám veřejných financí a jsou schopni základní orientace ve veřejných financí ČR.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
 • Cvičící: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
Literatura
 • ROSEN, H. Public Finance. McGraw Hill Publishing, 2005.
 • Hyman, D.N. (2010). Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy. 10th ed. Harcourt Publishing.
 • HYMAN, D.N. (2010). Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy. Harcourt Publishing.
 • Hamerníková, B., Maaytová, A. (2010). Veřejné finance. Praha: Wolters Kluwer.
 • PEKOVÁ, J. (2008). Veřejné finance. Praha, ASPI.
 • BACKHAUS, J.G., WAGNER, R.E. Handbook of Public Finance. 2004.
 • JÍLEK, M.. (2002). Veřejné finance. Skripta. ZFJU.
 • MUSGRAVE, A.R. - MUSGRAVE, P.B.. (1994). Veřejné finance v teorii a praxi. Praha.
 • OCHRANA, F.. (2001). Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha: Management Press.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), Písemná práce (např. u souborných zkoušek, klauzur), E-learning

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Kombinovaná zkouška, Test, Průběžné hodnocení

Stáhnout jako PDF