Accounting in Trade

Zkratka předmětu KUF/YUCO
Název předmětu Accounting in Trade
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/YUCO
Název Účetnictví obchodu
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KUF/UCO
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je navázat na absolvovaný kurz účetnictví a další předměty, tématy zaměřenými na obchodní činnost v takovém kontextu, aby bylo možno získat co nejucelenější podklady pro řízení a rozhodování firmy zabývající se obchodem.

Požadavky na studenta

Požadavky na absolvování předmětu: Základy účetnictví, Daňový systém.
Zápočet: písemné vypracování zadaných samostatných prací
Zkouška: písemný test a ústní zkouška

Obsah

Přednášky:
1.Obchodní operace v daňové evidenci
2. Platební vztahy, způsob plateb, pohledávky, obchodní styk se zahraničím
3. Zásoby, evidence, obrat zboží, skladba a druhy cen, vzorky, obchodní marže
4. Podpora prodeje, reklama, soutěže, frenčízing, zastavárny
5. Slevy- v účetnictví a daních, skonto, bonus, rabat, dobropis, vrubopis
6. Dovoz a vývoz zboží, celní režimy
7. Obaly. Manka, ztráty a škody
8. Kalkulace nákladů a cen, vlivy, metody, vč. zahraničního obchodu, základy controllingu
9. Specifické kalkulace v obchodě, metody ABC a CVP
10. Druhy kalkulací, případy, optimalizace objemu prodeje
11. Obchodní zastoupení, formy, hodnocení zástupců
12. Účetní výkazy v obchodě, využití v obchodní činnosti, úmyslné a neúmyslné zkreslování
13. České účetní standardy , porovnání s US GAAP, IFRS IAS, vybrané operace. Německá a anglická terminologie
14. Seminář k aktuální problematice vedení a využívání účetnictví v obchodní činnosti

Cvičení:
Příklady vycházejí z probíraných témat
1. Účetní případy : v daňové evidenci
2. zásoby, zboží
3. podpora prodeje
4. slevy
5. ceny, jejich změny
6. zahraniční obchod
7. obaly. škody, ztráty, manka.
8. kalkulace, controlling v obchodě.
9. specifické metody prodeje
10. kalkulace, optimalizace prodeje
11. obchodní zastoupení
12. výkazy v obchodních aktivitách
13. GAAP,IFRS IAS
14. prezentace témat studenty nebo diskuse seminárních prací

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti se orientují v problematice obchodní činnosti ve směru ekonomického zázemí. Tzn. v účetním, navazujícím daňovém a souvisejícím finančním záběru v jeho komplexnosti.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
  • Cvičící: doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc., Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.
Literatura
  • Kouřilová, J. Business Acounting, educational text, in English. EF JU Č. Budějovice 2010, 2010.
  • Kouřilová, J.: Kubíčková, T. Accounting for Merchandising Business. ZF JU, 2004.
  • Bussiek , J.: Ehrmann, H. Buchführumg. Leipzig, 1999.
  • Kolektiv. Principles of Accounting. Boston, 1996.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Systematické pozorování studenta, Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF