Principles of Accounting

Zkratka předmětu KUF/YZUC
Název předmětu Principles of Accounting
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/YZUC
Název Principles of Accounting
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KUF/OZUC
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními účetními metodami a postupy. Důraz je kladen především na správné vymezení aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, pochopení principu podvojnosti a souvztažnosti, pochopení podstaty účetnictví, poznat dopady účetních operací do reálných situací a sestavit účetní uzávěrku včetně dalších souvisejících operací.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast na cvičeních (min. 80% účast)
- vypracování průběžných znalostních testů
- úspěšné absolvování zápočtového testu (min. 70% úspěšnost, možnost jednoho opravného testu)

Do 19.10.2018 jsou studenti povinni se zapsat do kurzu v e-learnigu MOODLE: https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=969

Požadavky ke zkoušce:
- prokázání teoretických i praktických znalostí


Obsah

Tématické okruhy:
1. Podstata, význam a funkce účetnictví, obecné zásady, účetní soustavy, právní úprava účetnictví.
2. Obecné účetní zásady.
3. Majetek podniku a jeho zdroje - aktiva a pasiva.
4. Náklady a výnosy, příjmy a výdaje.
5. Účet, účtová osnova, účetní zápisy, podvojnost a souvztažnost.
6. Vybrané základní účetní operace.
7. Daňový systém ve vztahu k účetnictví, přímé a nepřímě daně.
8. Účetní uzávěrka a závěrka - přípravné operace, uzavírání a kontrola účetních knih.
9. Účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku / ztráty, výkaz cash flow.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti znají základní principy účetnictví a účetní metody v podmínkách české legislativy a jsou schopni účtovat základní účetní operace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D., Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D., Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.
Literatura
  • ACCA. (2015). ACCA F3 Complete Text. Financial Accounting. Great Britain: Kaplan Publishing.
  • Valouch, P. (2005). Accounting. MZLU Brno.
  • Vejsadova, M., Vlčkova, M., Svoboda, J. (2016) . Principles of Accounting. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF