SZZ Ekonomika agrosystému

Zkratka předmětu KEN/BZEAS
Název předmětu SZZ Ekonomika agrosystému
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KEN/BZEAS
Název SZZ Ekonomika agrosystému
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/EP1, KEN/OEP1, KEN/QEP1, KEN/EZ, KEN/KEZ, KKM/EKOZE, KPU/EKOZE, KRM/ENE, KRM/ENEK, KRM/KENEK, KRM/OENE, KRM/QENE, KSR/ENE, KSR/OENE, KSR/QENE
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit znalosti v oblasti ekonomiky agrosystému

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost základních pojmů, teoretických principů a zákonitostí fungování v oblasti ekonomiky agrosystému

Obsah

1. Majetek podniku a jeho struktura
2. Kapitálová struktura podniku a investiční činnost podniku
3. Výnosy, náklady a výsledek hospodaření;
4. Kalkulace nákladů; finanční analýza; bod zvratu
5. Vztahy v zemědělské výrobě, jejich charakteristika, kategorizace a kvantifikace
6. Uplatnění a využití vztahů produkční ekonomiky v ekonomice zemědělské výroby
7. Charakteristika vztahů mezi odvětvími a produkty
8. Optimální kombinace výrobních odvětví a volby výrobního zaměření
9. Postavení a význam hlavních zemědělských odvětví
10. Efektivnost jednotlivých opatření v rostlinné výrobě
11. Zvláštnosti kalkulace procesů v rostlinné výrobě.
12. Zvláštnosti kalkulace procesů v živočišné výrobě
13. Ekonomika pěstování obilovin, brambor, řepky
14. Efektivnost jednotlivých opatření v živočišné výrobě
15. Ekonomika chovu skotu, prasat. Dotační systém v zemědělství

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Student zná základní pojmy, teoretické principy a zákonitosti fungování v oblasti ekonomiky agrosystému

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
Literatura
  • Holman, R. Ekonomie. C.H. Beck, Praha, 2002. ISBN 80-7179-891-6.
  • SVATOŠ, M. Ekonomika agrárního sektoru. Praha, 2008.
  • PENSON, J. B. Introduction to agricultural economics. Prentice Hall, 2010.
  • TRUETT, L. J., TRUETT, D. B. Macroeconomics. Mosby College Publishing. The University of Texas at San Antonio, 1987.
  • HLADKÝ, J., LEITMANOVÁ, I. Makroekonomie I. České Budějovice, ZF JU, 1997.
  • Synek, M. a kol.:. Manažerská ekonomika. Grada. Praha, 2003.
  • SYNEK, M. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2006.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Rozbor kvalifikační práce

Stáhnout jako PDF