SZZ Podniková ekonomika

Zkratka předmětu KEN/BZPE
Název předmětu SZZ Podniková ekonomika
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KEN/BZPE
Název Podniková ekonomika
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/BZEP2
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/EP1, KEN/OEP1, KEN/QEP1, KPH/QZPRA, KPH/ZPRAV
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit znalosti v oblasti ekonomiky podniku

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost základních pojmů, teoretických principů a zákonitostí fungování v oblasti ekonomiky podniku

Obsah

Zkušební okruhy:
1 - podstata a úloha podniků v ekonomice, cíle podniku, členění podniků
2 - založení podniku, činnosti související se založením podniku
3 - zakladatelský rozpočet
4 - majetek podniku a jeho struktura, oceňování majetku
5 - odpisování dlouhodobého majetku
6 - kapitálová struktura podniku a její optimalizace
7 - výnosy, náklady a výsledek hospodaření
8 - kalkulace nákladů
9 - analýza bodu zvratu, cash flow
10 - ceny, stanovení ceny nového výrobku, metody stanovení ceny
11 - zásobování, bilance materiálu, propočty spotřeby materiálu, stanovení norem zásob
12 - výrobní činnost podniku, produkční funkce - teoretický základ ekonomiky výroby, výrobní kapacita
13 - investiční činnost podniku, postup a metody hodnocení efektivnosti investic
14 - krizový vývoj podniku, sanace a zánik podniku
15 - základy občanského, trestního a obchodního práva
16- základy pracovního práva
17 - základy ústavního práva

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Ekonomika podniku a Právo

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
Literatura
  • GILLESPIE, Andrew. Business economics. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-956518-4.
  • SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3.
  • SYNEK, Miloslav a kol. Podniková ekonomika. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3.
  • JANKŮ, Martin a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-078-2.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF