Mikroekonomie I

Zkratka předmětu KEN/CMI1
Název předmětu Mikroekonomie I
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/CMI1
Název Mikroekonomie I
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/KMIE1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout teoretické základy pro aplikované ekonomické disciplíny.Trh a tržní mechanizmus, dělba práce, směna. Nabídka a poptávka. Konkurence. Nedokonalá konkurence a hlavní příčiny jejího vzniku. Firma v podmínkách monopolu, oligopolu a monopolistické konkurence. Chování spotřebitele a formování poptávky. Trh výrobních faktorů. Chování firmy a formování nabídky. Tržní rovnováha. Důchod a bohatství. Nerovnosti v rozdělování, jejich měření a přerozdělovací procesy. Externality, veřejné statky, asymetrické informace a nedokonalá konkurence jako příčiny tržního selhání.

Požadavky na studenta

Zápočet:
Podmínkou zápočtu je uznaná seminární práce na téma zadané na první konzultaci.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.


Zkouška:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky jsou doplňovací otázky, testové otázky, graf a krátký příklad (celková úspěšnost alespoň 16 bodů z maximálního počtu bodů 32, čas na test - 30 min). Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou otázky z problematiky předmětu.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Pro předmět Mikroekonomie 1 kombinované studium je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.

Obsah

Témata:
1. Trh a tržní mechanizmus, dělba práce, směna
2. Nabídka a poptávka
3. Konkurence
4. Dokonalá konkurence. Optimum výroby, bod zvratu
5. Nedokonalá konkurence a hlavní příčiny jejího vzniku
6. Náklady firmy. Příjmy firmy
7. Firma v podmínkách monopolu, oligopolu a monopolistické konkurence
8. Alternativní cíle firmy
9. Trh výrobních faktorů. Chování firmy a formování nabídky
10. Tržní rovnováha
11. Důchod a bohatství
12. Nerovnosti v rozdělování, jejich měření a přerozdělovací procesy
13. Externality, veřejné statky
14. Asymetrické informace a nedokonalá konkurence jako příčiny tržního selhání.Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Mikroekonomie 1 nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním mikroekonomickým vztahům a jevům. Rozumí ekonomickým principům osvětlující spotřebitelovo chování, činnosti firmy a teoretickým základům, které použijí v dalších kurzech.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Jiří Alina, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Jiří Alina, Ph.D., Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
Literatura
  • HOLMAN, R. (2016). Ekonomie. C.H. BECK.
  • HLADKÝ, J. - LEITMANOVÁ, I. (1997). Mikroekonomie I. České Budějovice, ZF JU.
  • Krugman, Paul R. a WELLS, Robin. (2013). Microeconomics. 3rd ed. New York: Worth Publishers.
  • MACÁKOVÁ, Libuše a kol. (2010). Mikroekonomie: základní kurz. Slaný: Melandrium.
  • MANKIW, N. (2015). Principles of economics. Seventh edition. Stamford: Cengage Learning.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), Blended learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF