Ekonomika podniku

Zkratka předmětu KEN/EP1
Název předmětu Ekonomika podniku
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/EP1
Název Ekonomika podniku
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/QEP1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je uvedení studentů do základní problematiky ekonomiky podniku. Objasnění faktorů a podmínek, ekonomických vztahů a jevů v období výstavby podniku, jeho fungování v řadě opakujících se činností i při možném zániku. Témata budou podrobněji probírána v navazujících předmětech bakalářského studia.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast na cvičeních;
- splnění požadavků 2 kontrol průběžného studia během semestru;
- zápočty budou udělovány v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.
Požadavky ke zkoušce:
- zkouška je kombinovaná, písemná a ústní;

- ústní zkoušku tvoří 2 otázky z problematiky předmětu;
- zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017
článek 15.
Celková známka se určuje na základě výsledků písemné zkoušky a znalostí u ústní zkoušky.

Obsah

Témata přednášek:
1. Podstata a úloha podniků v ekonomice, cíle podniku, členění podniků;
2. Založení podniku, činnosti související se založením podniku;
3. Zakladatelský rozpočet;
4. Majetek podniku a jeho struktura, oceňování majetku;
5. Odpisování dlouhodobého majetku;
6. Kapitálová struktura podniku a její optimalizace;
7. Výnosy, náklady a výsledek hospodaření, kalkulace nákladů;
8. Analýza bodu zvratu, cash flow;
9. Ceny, stanovení ceny nového výrobku, metody stanovení ceny;
10 . Zásobování, bilance materiálu, propočty spotřeby materiálu, stanovení norem zásob;
11. Výrobní činnost podniku, produkční funkce - teoretický základ ekonomiky výroby, výrobní kapacita;
12. Investiční činnost podniku, postup a metody hodnocení efektivnosti investic;
13. Hodnocení výkonnosti podniku;
14. Krizový vývoj podniku, sanace a zánik podniku.
Cvičení:
1. Podnikání, podnikatel, podnik - legislativní úprava;
2 . Volba právní formy podnikání;
3. Zakladatelský rozpočet;
4. Odpisování dlouhodobého majetku, metody odpisování;
5. Odpisování dlouhodobého majetku, účetní a daňové odpisy;
6. Optimalizace kapitálové struktura podniku;
7. Kalkulace nákladů, sestavování kalkulací;
8. Nákladové funkce a jejich využití;
9 . Výsledek hospodaření, analýza bodu zvratu;
10. Zásobování, stanovení norem zásob;
11. Produkční funkce a jejich využití;
12. Výrobní kapacita a její využití;
13. Metody hodnocení investic;
14. Hodnocení výkonnosti podniku.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Ekonomika podniku nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům v období výstavby podniku, při jeho činnosti i při možném zániku podniku, jsou schopni rozhodovat se v konkrétních podmínkách a situacích.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Martina Novotná, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Martina Novotná, Ph.D., Ing. Robert Zeman, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Martina Novotná, Ph.D., Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D., Ing. Robert Zeman, Ph.D.
Literatura
  • KRUTINA, V. - NOVOTNÁ, M. (2014). Ekonomika podniku (cvičení). EF JU České Budějovice.
  • SYNEK, M. - KISLINGEROVÁ, E. (2015). Podniková ekonomika. 6. přepracované a doplněné vydání.
  • BAYE, Michael R a Jeff PRINCE. (2014). Managerial economics and bussiness strategy. Eighth edition. New York: McGraw-Hill Irwin.
  • WŐHE, G. - KISLINGEROVÁ, E. (2007). Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C. H. Beck.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie), Blended learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF