Firma III

Zkratka předmětu KEN/KF3
Název předmětu Firma III
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KEN/KF3
Název Firma III
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem je poskytnout studentům synergické propojení znalostí a dovedností při řešení praktických otázek fungování podnikatelských subjektů. Studenti získají praktické zkušenosti spojené s podnikáním, s účetní evidencí podnikatelské činnosti, s marketingem, s hodnocením výkonnosti této činnosti.

Požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu je úspěšně obhájená výroční zpráva a videoprezentace.
Zápočty budou udělovány v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata:
1. Seznámení studentů s náplní předmětu
Seznámení se strukturou výroční zprávy
2. Přednáška na téma vedení účetní evidence a sestavování účetních výkazů
3. Přednáška na téma zpracování videoprezentace
4. Přednáška na téma hodnocení výkonnosti podniku
5. Konzultace se studenty v týmech
6. Konzultace se studenty v týmech - příprava na zpracování výroční zprávy
7. Diskuze problémů a dotazů, týkající se videoprezentace
8. Konzultace ekonomické části výroční zprávy
9. Prezentace výroční zprávy
10. Představení videoprezentací zpracovaných v týmech

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Splnění předmětu Firma 2

Získané způsobilosti

Studenti získávají praktické zkušenosti a dovednosti spojené s realizací podnikatelského záměru.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Martina Novotná, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Dagmar Bednářová, CSc., Ing. Monika Maříková, Ph.D., Ing. Martina Novotná, Ph.D., Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.
Literatura
  • SYNEK, M. a kol. (2011). Manažerská ekonomika. Praha.
  • Srpová, J., Řehoř, V. a kolektiv. (2010). Základy podnikání. Grada Publishing, a.s. Praha.
  • Kislingerová, E. (2014). Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky: v globální světové ekonomice. Praha.
  • VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. (2008). Podnikání malé a střední firmy. Praha.
  • RYNEŠ, P. (2016). Podvojné účetnictví a účetní uzávěrka: průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2016. Olomouc, Nakladatelství ANAG.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF