Mikroekonomie II

Zkratka předmětu KEN/KMIE2
Název předmětu Mikroekonomie II
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/KMIE2
Název Mikroekonomie II
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/MIE2
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti základního kurzu mikroekonomie a poskytnout širší teoretické zázemí aplikovaným ekonomickým disciplínám.

Velké, střední a malé firmy. Chování velkých korporací. Ekonomie rizika a nejistoty. Změny důchodů a jejich vliv na příjmově spotřební křivku. Změny cen a jejich vliv na cenově spotřební křivku. Efektivnost ve výrobě a Edgeworthův box-diagram. Hranice produkčních možností. Efektivnost ve spotřebě a Edgeworthův box-diagram. Efektivnost produkt-mixu a Edgeworthův box-diagram. Analýza celkové rovnováhy. Relativní ceny a efektivnost výrobních vztahů. Efektivnost a spravedlnost. Produkce a náklady v dlouhém období. Analýza firmy a odvětví v dlouhém období.

Požadavky na studenta

Zápočet:
Podmínkou zápočtu je uznaná seminární práce na téma zadané na první konzultaci.

Zkouška:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky jsou doplňovací otázky, testové otázky a krátký příklad (celková úspěšnost alespoň 16 bodů z maximálního počtu bodů 32, čas na test - 40 min). Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou otázky z problematiky předmětu.


Pro předmět Mikroekonomie 2 je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.

Obsah

Témata:
1. Úvod, základní terminologie
2. Chování a rozhodování spotřebitele
3. Produkce firmy. Krátké a dlouhé období
4. Chování firmy - analýza nákladů, příjmu a zisku firmy
5. Firma v postavení dokonalé konkurence, rozhodování monopolistické firmy o výstupu a ceně
6. Optimální výstup firmy v podmínkách oligopolu,
7. Optimální výstup firmy v podmínkách monopolu
8. Všeobecná rovnováha
9. Teorie her
10. Trh výrobních faktorů - trh práce
11. Trh výrobních faktorů - trh kapitálu
12. Tržní selhání
13. Ekonomie rizika a nejistoty
14. Mikroekonomická politika státu a ekonomie blahobytu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Mikroekonomie II je podmíněn předměty Mikroekonomie I (MIEI).

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům racionálního chování jednotlivých ekonomických subjektů (domácností, firem, vlády). Jsou schopni analyzovat důsledky tohoto chování a chápat fungování různých typů trhů v jejich vzájemné interakci. V praktické rovině studenti dokáží určit optimální objemy spotřebovávaných statků a produkovaného zboží pro maximalizaci cílové funkce spotřebitelů a výrobců, odhadnout vliv elasticity poptávky na firemní tržby, stanovit optimální množství výrobních faktorů zapojovaných do produkce statků.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
  • Přednášející: Ing. Jiří Alina, Ph.D., doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., Ing. Petra Kozáková, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Jiří Alina, Ph.D., doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., Ing. Petra Kozáková, Ph.D.
Literatura
  • Varian, R Hal. (2014). Intermediate Microeconomics: A modern Approach (Eight Edition). New York, W. W. Norton Company.
  • HOŘEJŠÍ, B. a kol. (2006). Mikroekonomie. Praha, Management Press.
  • HLADKÝ, J., LEITMANOVÁ, I. (2000). Mikroekonomie II. České Budějovice, ZF JU.
  • Barreto, Humberto. (2009). Intermediate Microeconomics with Mocrosoft Excel. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
  • DORNBUSCH, Rudiger, FISCHER, Stanley a STARTZ. (2014). Macroeconomics. Boston: McGraw-Hill: New York.
  • HOLMAN, R. (2002). Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. Praha, C. H. Beck.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF