Operační management

Zkratka předmětu KŘE/COM
Název předmětu Operační management
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KŘE/COM
Název Operační management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/KOM
Vyloučené předměty KŘE/KOMA, KŘE/OMA, KŘE/YOM
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty je poskytnout studentům základní znalosti týkající se operačního managementu s důrazem na plánování, řízení a kontrolu procesů s ohledem na změny, které probíhají v rámci čtvrté průmyslové revoluce. Zvláštní pozornost je věnována koncepci Průmysl 4.0, která prostřednictvím prudkého rozvoje informačních technologií, Smart systémů, robotizace, digitalizace a umělé inteligence v následujících 10-20 letech podstatně změní způsob výroby. Absolvováním předmětu student pozná podstatu operačních procesů ve výrobě i službách a osvojí si metody plánování, řízení a kontroly těchto procesů. Studenti získají znalosti a dovednosti, které budou podniky vyžadovat od svých zaměstnanců v budoucích letech.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování seminárních projektů a odevzdání zadaných příkladů ke kontrole.

Požadavky ke zkoušce:
Úspěšné absolvování zkouškového testu - úspěšnost alespoň 70 %. Písemná
a ústní zkouška

Obsah

Témata přednášek:
1. Průmysl ČR a čtvrtá průmyslová revoluce (Průmysl 4.0)
2. Robotizace v rámci Průmyslu 4.0
3. Výrobní systém a management výroby
4. Výrobní strategie a konkurenceschopnost
5. Standardizace a normování
6. Cesty ke zlepšení pracovních metod, Kaizen
7. Nové přístupy k organizaci práce
8. Ergonomie, pracoviště a pracovní podmínky
9. Plánování a řízení výrobních postupů a procesů
10. Kapacitní plánování a predikce poptávky
11. Hodnotový management a inovace ve výrobě
12. Energie pro výrobu a Smart systémy
13. Výroba, doprava a jejich vliv na životní prostředí
14. Informační technologie a trendy v operačním managementu


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Studium předmětu nevyžaduje podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základním metodám týkajícím se plánování výroby a řízení. Budou schopni provádět analýzy různých operací nebo procesů a navrhovat zlepšení, týkající se úspory času, prostoru a námahy.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Martin Pech, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Martin Pech, Ph.D.
Literatura
 • Tomek, G., & Vávrová, V. (2014). Integrované řízení výroby. Od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. Praha: Grada.
 • Vaněček, D., Friebel, L., & Štípek, V. (2010). Operační management. České Budějovice: EF JU.
 • Keřkovský, M., & Valsa, O. (2012). Moderní přístupy k řízení výroby. Praha: C. H. Beck.
 • Fiala, P. (2011). Operační výzkum-nové trendy. Professional Publishing.
 • Svobodová, H., & Veber, J. (2006). Produktový a provozní management. Praha: Oeconomica.
 • Tomek, G., Vávrová, V. Průmysl 4.0 aneb nikdo sám nevyhraje. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-906594-4-5.
 • Mařík, V. (2016). Průmysl 4.0. Výzva pro Českou republiku.
 • Miketa, K. Smart revoluce. Praha: Mladá Fronta, 2017.
 • Svozilová, A. (2011). Zlepšování podnikových procesů. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s textem (učebnicí, knihou), E-learning, Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF