Malé a střední podnikání

Zkratka předmětu KŘE/QMSP
Název předmětu Malé a střední podnikání
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KŘE/QMSP
Název Malé a střední podnikání
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/MSP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět se zabývá manažerskými přístupy v malých a středních podnicích.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu
docházka - max. 1 absence
zápočtový test - splnění testu min. na 70 %
individuální seminární práce
aktivní účast na exkurzích

Požadavky ke zkoušce
zkouškový test - splnění testu min. na 70 %
ústní zkouška: znalost témat probraných na přednáškách a cvičeních doplněné literaturou

Obsah

Témata přednášek:

1. Malé a střední podnikání, jeho vznik a vývoj
2. Regionální rozvoj a regionální politika z hlediska MSP
3. Instituce podporující rozvoj MSP
4. Význam MSP
5. Založení a převzetí podniku
6. Management MSP
7. Řízení lidských zdrojů v MSP
8. Marketing v MSP
9. Finanční management
10.Maloobchod, služby
11.Inovace v MSP
12.Formy spolupráce MSP
13.Kvalita v MSP

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Malé a střední podnikání není podmíněn jinými předměty.

Získané způsobilosti

Studenti získají základní dovednosti manažerů malých a středních firem, orientují se v nových přístupech v oblasti podnikání MSP a v podmínkách využívání programů podpor MSP.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Monika Maříková, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Monika Maříková, Ph.D.
Literatura
  • Bednářová, D., & Škodová Parmová, D. (2010). Malé a střední podnikání. České Budějovice: EF JU.
  • Srpová, J., & Řehoř, V. (2010). Základy podnikání. Praha: Grada.
  • Pavelková, D. (2009). Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. Praha: Grada.
  • Srpová, J., Svobodová, I., Skopal, P., & Orlík, T. (2011). Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada.
  • Rahman, H., & Ramos, I. (2012). SMEs and open innovation: global cases and initiatives. Hershey, PA: Business Science Reference.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF