Regionální management 2

Zkratka předmětu KRM/KREM2
Název předmětu Regionální management 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KRM/KREM2
Název Regionální management 2
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KSR/KREM2
Vyloučené předměty
Podmiňující KRM/CRM1, KRM/KREM1, KRM/KRM1, KRM/REM1, KRM/RM1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je vysvětlit pojmy související s regionálním managementem a analyzovat vztahy a nástroje řízení pro snižování meziregionálních rozdílů v ČR a v EU. Aplikace základů řízení a teorií řízení na regionální management. Nástroje řízení ke snižování meziregionálních rozdílů. Systémy hodnocení sociálně-ekonomických, přírodních, demografických a ostatních podmínek regionů. Metody řízení ovlivňující využívání zdrojového potenciálu regionů a budoucí využívání strukturálních fondů EU. Zásady regionální politiky v ČR. Legislativa vztahující se k regionálnímu managementu. Nástroje regionálního managementu pro snižování meziregionálních rozdílů v EU.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní prezentace seminárních prací na jednotlivých cvičeních a musí být splněna 80% docházka na cvičení.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce student prokáže znalost regionálního managementu a fungování politiky soudržnosti EU na programové i projektové úrovni.

Obsah

Témata přednášek:
1. Přednáška úvod.
2. Regionální management a územní rozvoj.
3. Metodologie regionálního rozvoje.
4. Hlavní aspekty vzniku evropského integračního procesu v kontextu vývoje regionální politiky, regionálních disparit a geopolitického vývoje.
5. Programování v kontextu soustavy strategických dokumentů ČR a EU.
6. Programy rozvoje obcí měst a regionů.
7. Prostorové plánování.
8. Územní vztahy měst a venkova a specifika managementu jejich rozvoje.
9. Formy spolupráce obcí.
10. Vybrané oblasti zájmu regionální politiky.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost předmětu REM.

Získané způsobilosti

Cílem předmětu je seznámit posluchače s teoretickými a praktickými přístupy k řízení hospodářského a sociálního rozvoje regionů.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
 • Přednášející: Ing. Petra Pártlová, Ph.D., doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D., doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
 • Cvičící: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
Literatura
 • http://dotaceeu.cz/getmedia/eb8da430-a82d-419f-b102-87db6284a163/Abeceda_nahled.pdf?width=0&height=0
 • Wokoun, R., Malinovský, J. a kol. (2010). Regionální rozvoj : Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha : . Linde, a. s.
 • http://dotaceeu.cz/getmedia/b86ebd4e-5d61-4e57-9b4f-59a6b5e00ea6/rizeni_orientovane_na_vysledky_WEB-236str.pdf?width=0&height=0
 • https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/srr_duben_2013.pdf
 • Kouřilová, J., Květoň, V., Pělucha, M., Wokoun, R. (2012). Synergie vztahu město-venkov. Praha : Alfa Nakladatelství.
 • Blažek, J., Uhlíř, D. (2011). Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Karolinum.
 • Pělucha, M. (2012). Venkov na prahu 21. století. Praha : Alfa Nakladatelství.
 • Wokoun, R., Mates, P., Kadeřábková, L. (2011). Základy regionálních věd a veřejné správy. Plzeň : Aleš Čeněk.
 • (2006). Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF