Rurální sociologie a krajina

Zkratka předmětu KRM/KRSK
Název předmětu Rurální sociologie a krajina
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KRM/KRSK
Název Rurální sociologie a krajina
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KSR/KRSK
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět "Rurální sociologie a krajina" seznamuje posluchače s různými aspekty vztahu člověka a přírody s důrazem na proměny krajiny a sociologické zkoumání životního prostředí. Předmět volně navazuje na předmět "Rurální sociologie", prohlubuje některé vybrané okruhy a doplňuje je o obecnější témata vztahu člověka a životního prostředí, tak jak je chápe kulturní ekologie nebo rurálně sociologická tradice v USA, např. o globální environmentální problémy, koncepce ekologické a uhlíkové stopy, problematiku produkce a spotřeby potravin nebo těžby nerostných zdrojů. V rámci přednášek a cvičení jsou studenti také seznamováni s obecnými problémy metodologie společenských věd a výzkumných projektů, jejichž přípravu si studenti vyzkouší v praxi.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Studenti ve skupinách připraví návrh výzkumného projektu na předem dohodnuté téma, který na konci semestru představí formou Powerpointové prezentace (a stručného textu) a budou o něm diskutovat.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Studenti individuálně zpracují seminární práci o rozsahu 5-6 stran na předem domluvené téma související s obsahem předmětu. Součástí semestrální práce je i rozbor práce se zkoušejícím.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Tématické okruhy:
1. Teoretické společenskovědní přístupy ke vztahu člověka a životního prostředí
2. Rurální tradice v evropských a českých zemích, vzestup a pád rurální kultury
3. Historický vývoj a současné proměny české krajiny
4. Krajina jako kulturní a umělecký koncept
5. Vybrané lokální environmentální problémy
6. Změny klimatu jako přírodní a společenský problém
7. Uhlíková a ekologická stopa
8. Společenské a environmentální souvislosti globalizace
9. Koncept udržitelného rozvoje
10. Produkce a spotřeba potravin v ČR
11. Metodologie společenskovědního výzkumu a příprava projektů

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základní znalost AJ.

Získané způsobilosti

Studenti získají základní znalosti o vývoji kulturní krajiny, současném stavu rurální tradice a vybraných problémech životního prostředí. Absolventi kurzu by měli být schopni nahlížet na problémy z různých úhlů pohledu a vytvořit si svůj vlastní názor. Studenti se také naučí základním dovednostem pro přípravu vědeckých projektů: formulování otázek, zdůvodnění výzkumu, prezentace záměru nebo kritické zhodnocení jiných výzkumných záměrů. Tyto zkušenosti uplatní při práci na diplomových pracích a případné SVOČ činnosti.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
 • Přednášející: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc., PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
Literatura
 • HÁJEK, Pavel. Jde pevně kupředu naše zem. Krajina českých zemí v období socialismu 1948-1989. Praha: Malá Skála, 2008. ISBN 978-80-86776-07-1.
 • SÁDLO, Jiří. Krajina a revoluce. Praha: Malá Skála, 2005. ISBN 80-86776-02-6.
 • LOW, Jiří a Igor MÍCHAL. Krajinný ráz. Kostelec nd Černými lesy: Lesnická práce., 2003. ISBN 8086386279.
 • CÍLEK, V. Krajiny vnitřní a vnější. Dokořán, Praha, 2005. ISBN 80-7363-042-7.
 • LAPKA, M., SOKOLÍČKOVÁ, Z. a Jan VÁVRA. Pět tezí současné kulturní ekologie. Acta Inversitatis Carolinae - Philosophica et Historica 1/2008 - Studia Sociologica XVI - Naše společná přítomnost I: 9-22. Praha: Karolinum, 2008.
 • KELLER, Jan. Sociologie a ekologie. Praha: Slon, 1997. ISBN 80-85850-42-7.
 • BRAD, E., MOORE, D., GOLDFINGER, S., OURSLER, A., REED, A. AND M. WACKERNAGEL. The Ecological Foorprint Atlas 2010. Oakland: Global Footprint Network, 2010.
 • LAPKA, M. Úvod do sociologie krajiny. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2008. ISBN 978-80-246-1595-0.
 • BLAŽEK, Bohuslav. Venkov, města média. Praha: Slon, 1998. ISBN 80-85850-59-1.
 • LAPKA M., SOKOLÍČKOVÁ Zdenka a Jan VÁVRA. Cultural ecology: Contemporary understanding of the relationship between humans and the environment. Journal of Lndscape Ecology, 2012.
 • DLOUHÝ, J., DLOUHÁ, Jana a Václav MEZŘICKÝ. Globalizace a globální problémy. Praha: Univerzita Karlova, 2006. ISBN 80-87076-01-X.
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolínum, 2004. ISBN 978-80-246-0139-7.
 • ORTOVÁ, Jitka. Kapitoly z kulturní ekologie. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 8071848727.
 • SÁDLO, Jiří. Krajina jako interpretovaný text. Vesmír 77: 96-98.
 • CÍLEK, Václav. Makom. Kniha míst. Praha: Dokořán, 2004. ISBN 80-86569-91-8.
 • LAPKA, Miloslav a Jan VÁVRA. Měnící se společnost?. Praha: FF UK, 2012. ISBN 9788073084424.
 • BAUMAN, Zikmund. Myslet sociologicky (netradiční uvedení do sociologie). Praha: Slon, 1997. ISBN 80-85850-90-7.
 • LIBROVÁ, Hana a Hana LIBROVÁ. Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti. Brno: Veronica. ISBN 8085368199.
 • MOLDAN, Bedřich. Podmaněná planeta. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1580-6.
 • STRIBRAL, Karel. Proč je příroda krásná. Praha: Dokořán, 2005. ISBN 80-7363-008-7.
 • SPURNÝ, Matěj. Proměny sudetské krajiny. Nakladatelství Českého lesa, 2006. ISBN 80-86125-75-0.
 • MIKO, Ladislav a Michal HOŠEK. Příroda a krajina České republiky - Zpráva o stavu 2009. Praha: AOPK, 2009. ISBN 978-80-87051-70-2.
 • LAPKA Miloslav a Miroslav GOTTLIEB. Rolník a krajina. Kapitoly ze života soukromých rolníků. Praha: Slon, 2000. ISBN 80-85850-83-4.
 • PETRÁŇOVÁ, Lidie a Josef PETRÁŇ. Rolník v evropské tradiční kultuře. Praha: Set out, 2000. ISBN 8086277089.
 • VÁVRA, Jan, LAPKA, Miloslav a Eva CUDLÍNOVÁ. Uhlíková stopa jihočeských venkovských a městských domácností. Praha: FF UK, 2012. ISBN 9788073084424.
 • LAPKA, M, , CUDLÍNOVÁ., E. Úvod do krajinné ekologie pro rozvoj venkova. Ekonomická fakulta JU, České Budějovice, 2008. ISBN 978-807394-077-5.
 • LIBROVÁ, Hana. Vlažní a váhaví (Kapitoly o ekologickém luxusu). Brno: Doplněk, 2003. ISBN 80-7239-149-6.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), Pozorování

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF