Pozemkové úpravy

Zkratka předmětu KRM/POZU
Název předmětu Pozemkové úpravy
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KRM/POZU
Název Pozemkové úpravy
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KSR/POZU
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámení s cíli, koncepčními a legislativními nástroji, tvorbou návrhu a průběhem řízení komplexních pozemkových úprav. Důraz bude kladen na pochopení souvislostí v kontextu naplňování vize udržitelného rozvoje regionů, zemědělské politiky EU, ochrany životního prostředí a ekologie krajiny.

Požadavky na studenta

Zápočet:
Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání, schválení a prezentace seminární práce, průběžná prezentace příspěvků na vybrané téma, docházka (max. 2 absence) a úspěšné absolvování dvou testů (min. na 70 %).
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dní před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
Zkouška je ústní. Hodnotí se správnost odpovědi na vylosované téma. Témata jsou k dispozici v Moodle.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata přednášek:
1. Historie pozemkových úprav, základní legislativa a pojmy
2. Jednoduché a komplexní pozemkové úpravy, předmět, cíl, příklady
3. Součinnost územního plánování s pozemkovými úpravami
4. Legislativní a finanční nástroje ochrany životní prostředí, ÚSES, Společná zemědělská politika
5. Průběh řízení o pozemkových úpravách
6. Návrh pozemkové úpravy a plán společných zařízení

Cvičení:
1. Prezentace příspěvků k vybraným tématům, příklady z praxe, novinky a diskuze
2. Prezentace seminární práce a diskuze

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti obdrží znalosti o cílech, návrhu a realizaci komplexních pozemkových úprav v kontextu ochrany krajiny a jejích ekologických funkcí.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Mgr. Martin Šlachta, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Mgr. Martin Šlachta, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Mgr. Martin Šlachta, Ph.D.
Literatura
  • http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/23-metodika-up-a-pu-2-aktual-zneni.pdf
  • http://www.spucr.cz/frontend/webroot/uploads/files/2018/01/metodicky_navod_k_provadeni_pozemkovych_uprav_ve_zneni_zmeny_c7366.2_17366._77366._20177366.pdf
  • ROUSE, David C. a Ignacio F. BUNSTER-OSSA. Green infrastructure: a landscape approach. Chicago, 2013. ISBN 978-1-61190-062-0.
  • PETŘÍK, P, MACKOVÁ J., FANTA J. Krajina a lidé. Praha, 2017. ISBN 978-80-200-2.
  • STRÁNSKÝ, Martin, Martin WEBER, Alena SALAŠOVÁ, Bořivoj ŠARAPATKA a Petr KUČERA. Úmluva o krajině: Landscape inconvenience : důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině. Brno, 2014. ISBN 978-80-7375-967-4.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF