Rurální sociologie

Zkratka předmětu KRM/RUS
Název předmětu Rurální sociologie
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KRM/RUS
Název Rurální sociologie
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KSR/RUS
Vyloučené předměty KRM/KRUS, KRM/KRUSA, KRM/RUSA, KRM/YRUS, KSR/KRUS, KSR/KRUSA, KSR/RUSA, KSR/YRUS
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu rurální sociologie je uvést studenty do základů sociologického myšlení, do základní terminologie, struktury a funkcí sociálního systému, ukázat základní sociologické techniky sběru dat, jejich zpracování a interpretaci. Specifikem je rurální prostor, krajina a environment jako předmět sociologického průzkumu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Návrh vlastního tématu a hypotéz a na jejich základě zpracování dotazníku, 10 otázek dle zadání v systému MOODLE. Povolené jsou dvě absence na cvičeních bez omluvy.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Písemná a ústní zkouška.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.


Obsah

Obsah předmětu
Předmět je koncipován do tří okruhů:
A) Význam sociologie a specifika rurální sociologie, současné post-moderní změny a rurální témata
B) Základní sociologická terminologie a jak ji používat
C) Základy empirického výzkumu, praktické kladení otázek, úskalí interpretace, statistika na pomoc, umění interpretace.

Přednášky:
1. Úvod do sociologického způsobu myšlení, základní přístupy a torie
2. Proč rurální sociologie? Tradiční a současné funkce venkova - zemědělství jako klíč?
3. Základní sociologické pojmy I.
4. Rurální versus urbánní - problém s definicí venkova. Základní sociologické pojmy II.
5. Kultura, rurální kultura, její vzestup a pád
6. Současné změny evropské krajiny a rurální společnost
7. Projekt modernity a "Projekt venkova" EU a podpora rurality
8. Environment a přírodní zdroje v sociologii - případ evironmentální sociologie
9. Co předchází sběru dat v sociologickém průzkumu, výzkumný problém, hypotézy, operacionalizace
10. Umění otázky, kvantitativní a kvalitativní přístup
11. Statistika v sociologii - základní použití
12. Základní techniky sběru dat (pozorování, dotazování, experti)
13. Umění interpretace

Cvičení:
Cvičení jsou věnována praktickému vedení průzkumu, formulaci otázek, sociologickému čtení odpovědí a intepretaci. Cvičení jsou věnována předvším tématům 1, 3, 9, 10, 11, 12 a 13.Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti. Obecné středoškolské znalosti základů společenských věd.

Získané způsobilosti

Student ovládá základy sociologického myšlení, terminologii, struktury a funkce sociálního systému, základní techniky sběru, zpracování a interpretace dat.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
 • Přednášející: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc., PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
 • Cvičící: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc., PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
Literatura
 • Bauman, Z. Myslet sociologicky. Praha: SLON, 2000.
 • LIBROVÁ, Hana a Hana LIBROVÁ. Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti. Brno: Veronica. ISBN 8085368199.
 • HUDEČKOVÁ, H., LOŠŤÁK, M. Sociologie a její aplikace v regionálním/rurálním rozvoji. ČZU Praha, Provozně ekonomická fakulta, Praha, 2002. ISBN 80-213-0952-0.
 • Petrusek, M.:. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha. 1993.
 • CUDLÍNOVÁ, E., LAPKA, M. Úvod do krajinné ekologie pro rozvoj venkova. Ekonomická fakulta JU, České Budějovice, 2008. ISBN 978-807394-077-5.
 • Vávra, J., Lapka M., Cudlínová, E. Current Challenges of Central Europe: Society and Environment. Varia, UK Praha, 2014. ISBN 976-80-7308-551-3.
 • Vávra, J., Lapka M., Cudlínová, E. Ekonomika v souvislostech. Varia. UK Praha, 2015. ISBN 978-80-7308-571-1.
 • Disman. Jak se vyrábí sociologická znalost, příručka pro uživatele. Praha Karolinum. 1993.
 • Reichel, J.:. Kapitoly metodologie sociálních systémů. Grada Publishing, Praha. ISBN 978-80-247-3006-6.
 • LAPKA Miloslav a Miroslav GOTTLIEB. Rolník a krajina. Kapitoly ze života soukromých rolníků. Praha: Slon, 2000. ISBN 80-85850-83-4.
 • kolektiv autorů. Ruralismus jeho kořeny a děditství. 342 s., 2005. ISBN 80-86254-12-7.
 • keller. Šok z ekologie aneb politické systémy v rozpacích. Praha, 1996.
 • LAPKA, M. Úvod do sociologie krajiny. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2008. ISBN 978-80-246-1595-0.
 • J. Jandourek:. Úvod do sociologie. Portál, Praha, 2003.
 • Hobsbawm, E.:. Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991. Praha, 1998.
 • BLAŽEK, Bohuslav. Venkov, města média. Praha: Slon, 1998. ISBN 80-85850-59-1.
 • Kohák. Zelená svatozář: Kapitoly z ekologické etiky. Praha: SLON, 2006.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF