Územní plánování

Zkratka předmětu KRM/UPL
Název předmětu Územní plánování
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KRM/UPL
Název Územní plánování
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KSR/UPL
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámení s cíli, koncepčními a legislativními nástroji územního plánování a s tvorbou návrhu územně plánovací dokumentace. Důraz bude kladen na pochopení souvislostí v kontextu naplňování vize udržitelného rozvoje regionů, zemědělské politiky EU, ochrany životního prostředí a ekologie krajiny.

Požadavky na studenta

Zápočet:
Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání, schválení a prezentace seminární práce, průběžná prezentace příspěvků na vybrané téma, docházka (max. 2 absence) a úspěšné absolvování dvou testů (min. na 70 %).
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dní před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
Zkouška je ústní. Hodnotí se správnost odpovědi na vylosované téma. Témata jsou k dispozici v Moodle.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata přednášek:
1. Historie územního plánování, pojmy a základní legislativa;
2. Cíle územního plánování, limity a regulativy, prostorové uspořádání staveb;
3. Orgány územního plánovaní, členění a uspořádání prostoru;
4. Funkční členění území, problematika brownfieldů;
5. Nástroje územního plánování - obsah a pořízení územně plánovacích podkladů (územně analytické podklady, územní studie);
6. Politika územního rozvoje - pořízení, obsah; Zásady územního rozvoje - obsah a pořízení;
7. Územně plánovací dokumentace - územní plán a regulační plány - pořízení a obsah;
8. Územní rozhodnutí - druhy, podmínky a pořízení; Územní souhlas - podmínky pořízení;
9. Suburbanizace - vymezení pojmů, možnosti řešení;
10. Regenerace měst - vymezení problematických oblastí, možnosti řešení;
11. Zákon o vyvlastnění - upřesnění pojmů, podmínky vyvlastnění, práva a povinnosti, náhrady;
12. Evropské město kultury a Program obnovy venkova a soutěž Vesnice roku;
13. Součinnost územního plánování s pozemkovými úpravami - možnosti propojení, řešení jednotlivých problematik v rámci územních plánů a projektů komplexních pozemkových úprav.

Cvičení:
1. Prezentace příspěvků k vybraným tématům, příklady z praxe, novinky a diskuze
2. Prezentace seminární práce a diskuze

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti obdrží znalosti o principech územního plánování a přípravy územně plánovací dokumentace v kontextu udržitelného rozvoje regionu.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Mgr. Martin Šlachta, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Mgr. Martin Šlachta, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Mgr. Martin Šlachta, Ph.D.
Literatura
  • http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/23-metodika-up-a-pu-2-aktual-zneni.pdf
  • SCHNEIDER, Jiří a Ivana LAMPARTOVÁ. Krajinné a územní plánování v regionálním rozvoji: doprovodné texty k přednáškám = Spatial planning in regional development : texts for lectures. Brno, 2014. ISBN 978-80-7509-068-3.
  • http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571
  • MOSTAFAVI, Mohsen a Gareth DOHERTY. Ecological urbanism. Zürich, 2016. ISBN 978-3-03778-467-9.
  • DOVER, John W. Green infrastructure: incorporating plants and enhancing biodiversity in buildings and urban environments. London, 2015. ISBN 978-0-415-52123-.
  • ČABLOVÁ, Markéta, Magdalena MACEKOVÁ, Lumír MLČÁK, Martin NAWRATH, Marie ŘÍMANOVÁ, Robert SEDLÁK a Petra ŠILBERSKÁ. Prostory: průvodce tvorbou a obnovou veřejných prostranství. Brno, 2013. ISBN 978-80-904918-6-1.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF