Poskytovatelem realizované výsledky

Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (Hleg) realizovaly původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, jehož obsah bude (bez úprav podstaty návrhu, které nezahrnují např. legislativně-technické úpravy)převzat do právního předpisu (nebo jeho části) nebo normy. V případě aplikace výsledku do právních předpisů se musí jednat o český právní předpis. V případě aplikace výsledku do normy je podmínkou, aby vydavatelem normy byl autorizovaný normalizační institut oprávněný vydávat normy (závazné či doporučující). Nerozlišuje se, zda se jedná o normu národní (českou nebo jiného státu s národní působností) nebo nadnárodní (evropskou).


Výsledkem promítnutým do právních předpisů a norem nejsou:

  • překlady ani redigované překlady norem.

 

Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele (Hneleg) realizovaly původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, který je použit (převzat bez úprav podstaty návrhu, které nezahrnují např. technické úpravy) do konečného znění směrnice či předpisu nelegislativní povahy, který může příslušný poskytovatel nebo jiný kompetenčně příslušný orgán v rámci své kompetence vyhlásit za obecně závazný (nejedná se o metodiku) a je zveřejněn ve Věstníku příslušného ministerstva nebo v jeho elektronické formě.

 

Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy (Hkonc) realizovaly původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek prokazatelně využitý při tvorbě specializovaných politik výzkumu, vývoje a inovací a koncipování dlouhodobých programů výzkumu, vývoje a inovací, přičemž se nerozlišuje, zda jde o úroveň národní, regionální či nadnárodní. Jedná se o výsledky, které výlučně vznikly při řešení veřejné zakázky podle § 2 odst. 2 písm. g) a k) bodu 2 zákona.