Seznam platných opatření děkana

2016

102/2016

102/2016

Opatření děkana č. 102 - Řád habilitačního řízení

Opatření děkana č. 102 - Regulations for Habilitation Proceedings at the Faculty of Economics of USB in České Budějovice

101/2016 Opatření děkana č. 101 - Otevírání povinně volitelných předmětů
100/2016 Opatření děkana č. 100 - Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2016/2017
99/2015 Opatření děkana č. 99 - Organizační změna
2015

97/2015

 

97/2015

Opatření děkana č. 97 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2016-2017 v cizím jazyce

Opatření děkana č. 97 - Concerning the rules of entrance proceedings and admission requirements for applicants of the Bachelor’s and Master’s study programmes and fields in a foreign language for the academic year 2016/2017

96/2015 Opatření děkana č. 96 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2016-2017 v českém jazyce
95/2015 Opatření děkana č. 95 - Stipendijní komise Ekonomické fakulty JU
94/2015 Opatření děkana č. 94 - Inventarizace 2015
93/2015 Opatření děkana č. 93 - Prověrky BOZP 2015
92/2015 Opatření děkana č. 92 - Zajištění studia v doktorském studijním programu
91/2015 Opatření děkana č. 91 - Pravidla pro přechod účastníků dlouhodobých studijních programů celoživotního vzdělávání na EF JU do řádného studia 
90/2015 Opatření děkana č. 90 - Ceník úhrad za administrativní úkony poskytované studentům a absolventům EF JU, případně jiným osobám

89/2015

Opatření děkana č. 89 - Organizační změna

88/2015

88/2015

Opatření děkana č. 88 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu Engineering and Informatics, ve studijním oboru Economic Informatics

Opatření děkana č. 88 - Concerning the rules of entrance proceedings and admission requirements for applicants of the Bachelor study programme Engineering and Informatics, The Bachelor study fieldEconomics

87/2015 Opatření děkana č. 87 - Organizační změna
86/2015 Opatření děkana č. 86 - Finanční podpora výzkumu, vývoje a inovací na EF
84/2015 Opatření děkana č. 84 - Zásady poskytování osobního příplatku pracovníkům kateder EF
83/2015 Opatření děkana č. 83 - Disciplinární komise
82/2015 Opatření děkana č. 82 - Systém jazykového vzdělávání zaměstnanců na Ekonomické fakultě JU
81/2015 Opatření děkana č. 81 - Zavedení jednotného systému využívání e-mailových adres na Ekonomické fakultě JU
80/2015 Opatření děkana č. 80 - Uplatnění a zavádění jednotného identifikačního a přístupového systému na Ekonomické fakultě JU
79/2015 Opatření děkana č. 79 - Výjezdy pedagogických pracovníků do zahraničí
78/2015 Opatření děkana č. 78 - Zadávání veřejných zakázek na Ekonomické fakultě JU
77/2015 Opatření děkana č. 77 - Odměny SVOČ 2015
76/2015 Opatření děkana č. 76 - Organizační změna
75/2015 Opatření děkana č. 75 - Organizační změna

74/2015

74/2015

Opatření děkana č. 74 - Přijímací řízení ke studiu do magisterského studijního oboru Commerce and Entrepreuneurship

Opatření děkana č. 74 - Concerning the rules of entrance proceedings and admission requirements for applicants of Master study programme Commerce and Entrepreneurship

74/2015 Opatření děkana č. 74 - Dodatek č. 1
73/2015 Opatření děkana č. 73 - Organizace studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech
70/2015 Opatření děkana č. 70 - Ceník - sazby honorářů externistů Ekonomické fakulty JU
2014
69/2014 Opatření děkana č. 69 - Škodová komise Ekonomické fakulty JU
68/2014 Opatření děkana č. 68 - Užívání razítek na Ekonomické fakultě JU
66/2014 Opatření děkana č. 66 - k udílení statutu Fakultní škola Ekonomické fakulty JU
65/2014 Opatření děkana č. 65 - k organizaci studia v mimořádných (dlouhodobých) studijních programech Centra celoživotního vzdělávání
64/2014 Opatření děkana č. 64 - ke stanovení obsahu, formy a bližší specifikaci podmínek konání SZZ a obhajob závěrečných prací
63/2014 Opatření děkana č. 63 - k poskytování stipendií pro studenty, kteří studují v bakalářském nebo navazujícím magisterském studijním programu
59/2014 Opatření děkana č. 59 - k organizační změně na Ekonomické fakultě JU
56/2014 Opatření děkana č. 56 - ke standardizaci podpory výuky na EF JU
55/2014 Opatření děkana č. 55 - ke stanovení pracovní doby a její evidence na EF JU
54/2014 Opatření děkana č. 54 - Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 11/2011 - k postupu při vypořádání škody na EF JU 
53/2014 Opatření děkana č. 53 - ke jmenování disciplinární komise
2013
44/2013 Opatření děkana č. 44 - ke studiu a uznávání předmětů absolvovaných na zahraničních vysokých školách
41/2013 Opatření děkana č. 41 - Řád ediční činnosti Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
2012
34/2012 Opatření děkana č. 34 – k organizační změně na Ekonomické fakultě JU
33/2012 Opatření děkana č. 33 – k doplňkové činnosti 
31/2012 Opatření děkana č. 31 – k organizační změně na Ekonomické fakultě JU
26/2012 Opatření děkana č. 26 - k provádění pokladních operací, nakládání s hotovostí a ceninami

26/2012

26/2012

Opatření děkana č. 26 - Dodatek č. 1 - k provádění pokladních operací, nakládání s hotovostí a ceninami

Opatření děkana č. 26 - Dodatek č. 2 - k provádění pokladních operací, nakládání s hotovostí a ceninami

25/2012 Opatření děkana č. 25 - ke spisovému řádu
25/2012 Opatření děkana č. 25 - Dodatek č. 1 ke spisovému řádu

25/2012

25/2012

Opatření děkana č. 25 - Dodatek č. 2 ke spisovému řádu

Opatření děkana č. 25 - Dodatek č. 3 ke spisovému řádu

22/2012 Opatření děkana č. 22 - o bezpečnosti a ochraně zdraví studentů Ekonomické fakulty JU při exkurzích, výuce a praktické činnosti na pracovištích mimo JU
21/2012 Opatření děkana č. 21 - k organizační změně na Ekonomické fakultě JU
20/2012 Opatření děkana č. 20 - k organizační změně na Ekonomické fakultě JU
2011
13/2011 Opatření děkana č. 13/2011 - ke vkládání zápočtů a hodnocení zkoušek do systému STAG
11/2011 Opatření děkana č. 11 - k postupu při vypořádání škody na EF JU
5/2011 Opatření děkana č. 5 – k organizační změně na Ekonomické fakultě JU
2010
10/2010 Opatření děkanky EF JU č. 10 z 30.9.2010 k provádění lékařských prohlídek na EF JU
5/2010 Opatření děkana č. 5 z 22.6.2010 - k zákonu č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů DATOVÉ SCHRÁNKY
2/2010 Opatření děkana č. 2 - Pravidla pro přijímání a financování pomocných vědeckých sil na katedrách EF JU
2009
14/2009 Opatření děkana č. 14 ze dne 20.10.2009 - k organizační změně na Ekonomické fakultě JU
1/2009 Opatření děkana č. 1 ze dne 15.1.2009 - k povinnostem studentů vyjíždějících na zahraniční studijní pobyty
2008
24/2008 Opatření děkana č.24 ze dne 19.12.2008 - k užívání počítačů, počítačové sítě a softwaru na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
20/2008 Opatření děkana č. 20 ze dne 16.10.2008 - k ochraně osobních údajů při plnění povinností správce a zpracovatele osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb.
16/2008 Opatření děkana č. 16 ze dne 19.6.2008 - k organizaci požární ochrany na EF JU
12/2008 Opatření děkana č. 12 ze dne 19.6.2008 - k Pracovnímu řádu na EF JU
10/2008 Opatření děkana č. 10 ze dne 19.6.2008 - SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ OOPP na EF
9/2008 Opatření děkana č. 9 ze dne 19.6.2008 - k provádění revizí a kontrol elektrických zařízení, hromosvodů,elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů na EF JU
6/2008 Opatření děkana č. 6 ze dne 22.4.2008 - Akce pořádané na Ekonomické fakultě JU
5/2008 Opatření děkana č. 5 ze dne 2.4.2008 - k používání soukromých vozidel a služebních vozidel bez přiděleného řidiče při pracovních cestách
3/2008 Opatření děkana č. 3 ze dne 26.2.2008 - Smlouvy na Ekonomické fakultě JU
2007
15/2007 Opatření děkana č. 15 - Směrnice k ochraně majetku na EF
12/2007 Opatření děkana č. 12 ze dne 12.6.2007 - Hospodaření s veřejnými prostředky institucionální podpory výzkumu a vývoje na Ekonomické fakultě JU
11/2007 Opatření děkana č. 11 ze dne 12.6.2007 - Zákaz kouření v prostorách EF JU
9/2007 Opatření děkana č. 9 ze dne 12.6.2007 - Pokyn k revizím na Ekonomické fakultě JU
3/2007 Opatření děkana č. 3 ze dne 31.1.2007 - Vyhlášení statutu interní grantové soutěže EF JU