Databázové systémy 1

Zkratka předmětu KMI/DBS1
Název předmětu Databázové systémy 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/DBS1
Název Databázové systémy 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými pojmy z oblasti databázových technologií. Budou vysvětleny pojmy databázový systém, databázové modely (E-R konceptuální, relační, objektový), pravidla normalizace databází, relační algebra, dotazovací jazyky SQL, transakce a řízení konkurenčního přístupu
včetně nejnovějších trendů a kritérií pro klasifikaci databázových systémů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování dílčích úložek, vytvoření projektové aplikace. Celková úspěšnost alespoň 65%.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost návrhu a tvorby databáze, její optimalizace a normalizace.

Obsah

1. - Základní pojmy
2. - Konceptuální ER model
3. - Relační algebra, relační kalkul
4. - Relační model, Transformace E-R schematu do RMD
5. - SQL- tvorba dotazů
6. - SQL - složitější dotazy, definice a aktualizace dat
7. - Funkční závislosti
8. - Normalizace databází
9. - Pokročilé rysy jazyka SQL, procedury, trigery
10. - Transakce
11. - Principy administrace databáze - např. MS SQL, Posgre SQL
12. - Distribuované DBS, postrelační DBS, NoSQl databáze - vlastnosti

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Kurz nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí a jsou schopni navrhovat, vytvářet a spravovat databázové aplikace pro osobní potřebu i pro potřeby školy či malé firmy. Orientují se v problematice návrhu databází, tvorby a optimalizace SQL dotazů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • POKORNÝ, Jaroslav a Michal VALENTA. Databázové systémy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. ISBN 978-80-0105-212-9.
  • STEPHENS, Ryan, Ronald R. PLEW a Arie JONES. Naučte se SQL za 28 dní: [stačí hodina denně]. Brno: Computer Press, 2010, 2010. ISBN 9788025127001.
  • Hernandez, M., J. Návrh databází. Grada, 2006. ISBN 80-247-0900-7.
  • LACKO, L. 1001 tipů a triků pro SQL. Brno: Computer Press, 2011, 416 s., 2011. ISBN 978-80-251-3010-0.
  • CONOLLY, T., BEGG, C., HOLOWCZAK, R. Mistrovství - Databáze. Computer Press, 2009.
  • ROCKOFF, Larry. The language of SQL. Boston, MA: Course Technology Cengage Learning, c2011, xiv, 239 p., 2011. ISBN 978-143-5457-515.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF