Matematika II

Zkratka předmětu KMI/KMTII
Název předmětu Matematika II
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/KMTII
Název Matematika II
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/MATII
Vyloučené předměty KMI/KMIIA
Podmiňující KMI/CM1, KMI/KMATA, KMI/KMATI, KMI/MATI, KMI/MATIA, KMI/M1, KMI/M1A, KMI/YMATI
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Druhá část základního kurzu inženýrské matematiky. Je zaměřena na rozšíření znalostí diferenciálního a integrálního počtu jedné reálné proměnné, diferenciálního počtu více proměnných a lineární algebry. Důraz je kladen na aplikace v ekonomii.

Požadavky na studenta

Účast na prvním semináři.
Splnění zápočtového testu na minimálně 55%.
Složení písemné i ústní části zkoušky.

Obsah

1. Derivace, formálnější zavedení, hlubší věty
2. Průběh funkce se všemi aspekty
3. Průběh funkce pokračování
4. Integrace, per partes a substituce
5. Integrace, aplikace, rotační tělesa, průměr
6. Vektorové prostory, zavedení, lineární nezávislost
7. Vektorové prostory, hodnost, báze, podprostor
8. Matice, determinanty, maticové rovnice, inverzní matice, GEM
9. Soustavy rovnic (i s nekonečně mnoha řešeními)
10. Funkce více proměnných, parciální derivace, stacionární body
11. Funkce více proměnných, volné extrémy
12. Funkce více proměnných, vázané extrémy
13. Vybrané pokročilé kapitoly

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Matematika I (MATI, MATIA). Student musí znát základy kalkulu a lineární algebry.

Získané způsobilosti

Student chápe fundamentální pojmy diferenciálního a integrálního počtu a lineární algebry. Předvádí základní techniky derivování a integrování a jejich aplikace. Řeší optimalizační úlohy, včetně problémů více proměnných.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Petr Chládek, Ph.D., Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D., Mgr. Klára Vocetková
Literatura
  • Nýdl, V., Lexová, R. Matematika (Část 1 - matematické struktury). skriptum ZF JU, ČB, 1996.
  • NÝDL, V., KLUFOVÁ, R. Matematika (Část 2 - Matematická analýza). Č. Budějovice: ZF JU, 1998.
  • Nýdl a kol. Matematika I - Mathematics I (Cvičení - Seminar). Č. Budějovice: EF JU, 2007.
  • Nýdl a kol. Matematika II - Mathematics II. Cvičení - Seminar. Č.Budějovice: EF JU, 2007.
  • BUDNICK, F. S. Applied Mathematics for Business, Economics and the Social Sciences. McGraf-Hill, 1993.
  • HOFFMAN, L. D., BRADLEY, G. L. Calculus for Business, Economics and the Social and Life Sciences. New York: McGraw Hill, 1992.
  • KAŇKA, M., HENZLER, J. Matematika 2. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-77-7.
  • Nýdl a kol. MATEMATIKA 2 - Úlohy, otázky, aplikace. 2015.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF