Základy softwarového inženýrství

Zkratka předmětu KMI/KOOP
Název předmětu Základy softwarového inženýrství
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/KOOP
Název Základy softwarového inženýrství
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/OOP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem je naučit základy objektově orientovaného programování s využitím programovacího jazyka. Filozofie OOP. Definování tříd, objekty, instance tříd. Metody třídy. Dědění, vícenásobná dědičnost. Soukromé proměnné a metody, pravidla rozsahu platnosti a jmenné prostory. Destruktory a správa paměti. Modelování tříd objektů pomocí UML.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Programování dílčích úložek, vytvoření projektové aplikace. Celková úspěšnost alespoň 65%.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost programování v programovacím jazyce.

Obsah

Přednášky:
1 - Objektově orientované koncepty programování
2 - Základy třídy, struktury, jmenné prostory, třídy, typ, dědičnost, abstrakce
3 - Třídy a rozhranní, vnořené třídy, struktury, jmenné prostory
4 - Deklarace tříd, atributy, modifikátory, základní třídy, deklarace rozhranní
5 - Atributy metod, modifikátory, formální parametry, předávání parametrů
6 - Modifikátory parametrů, návratové typy, přetěžování metod
7 - Polymorfismus, přetěžování členů třídy, zakrývání členů
8 - Operátory, přetěžování operátorů
9 - Konstanty, pole, vlastnosti, indexery, iterovatelné objekty
10 - Delegáty, události
11 - Výjimky
12 - Atributy, reflexe

Cvičení:
1 - Objektově orientované koncepty programování
2 - Základy třídy, struktury, jmenné prostory, třídy, typ, dědičnost, abstrakce
3 - Třídy a rozhranní, vnořené třídy, struktury, jmenné prostory
4 - Deklarace tříd, atributy, modifikátory, základní třídy, deklarace rozhranní
5 - Atributy metod, modifikátory, formální parametry, předávání parametrů
6 - Modifikátory parametrů, návratové typy, přetěžování metod
7 - Polymorfismus, přetěžování členů třídy, zakrývání členů
8 - Operátory, přetěžování operátorů
9 - Konstanty, pole, vlastnosti, indexery, iterovatelné objekty
10 - Delegáty, události
11 - Výjimky
12 - Atributy, reflexe

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům objektově orientovaného programování, jsou prakticky schopni vytvářet základní modely tříd ve vývojovém prostředí a sestavovat základní objektově orientované programy v programovacím jazyku.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., RNDr. Josef Milota
  • Přednášející: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • ROBINSON, S. et. al. C# Programujeme profesionálně. Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-251-0085-5.
  • MSDN Library. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms228593.aspx.
  • Keogh, J., Giannini, M. OOP Objektově orientované programování bez předchozích znalostí. Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0973-9.
  • Page-Jones, M. Základy objektově orientovaného návrhu v UML. Grada Publishing, 2001.
  • NASH, T. Accelerated C# 2010. Apress, 2010.
  • S. Bennett, R. Farmer. Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML. McGraw-Hill Higher Education; 4 edition, 2010. ISBN 978-0077125363.
  • I. Griffiths. Programming C# 6.0: Create Windows Desktop and Web Applications. O Reilly Media, 2016. ISBN 978-1491922194.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce), Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF