Matematika 2

Zkratka předmětu KMI/MATEB
Název předmětu Matematika 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/MATEB
Název Matematika 2
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KMI/AMATB
Podmiňující KMI/AMATA, KMI/MATEA
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Druhá část základního kurzu inženýrské matematiky. Je zaměřena na základy diferenciálního a integrálního počtu jedné reálné proměnné, diferenciálního počtu více proměnných. Důraz je kladen na aplikace v ekonomii.

Požadavky na studenta

K zápočtu: aktivní účast na seminářích (100 %), vypracování všech úkolů v systému Moodle včetně speciálního úkolu s využitím programu Maple, splnění každého ze dvou zápočtových testů na alespoň 8 bodů z 15 možných, časová dotace 80 min.

Písemná práce ke zkoušce: splnit minimálně 50% ze 4 otevřených otázek, časová dotace na vypracování je 60 min. V ústní části prokázat znalost všech probraných kapitol.

Obsah

1 - Limita a spojitost funkce;
2 - Derivace, diferenciál;
3 - Technika derivování;
4 - Aplikace derivace prvního řádu;
5 - Derivace vyšších řádů a jejich aplikace;
6 - Neurčitý integrál, technika integrování, diferenciální rovnice;
7 - Určitý integrál a jeho aplikace;
8. - Funkce více reálných proměnných;
9 - Parciální derivace, diferenciál;
10 - Lokální extrémy funkcí více proměnných;
11 - Vázané a absolutní extrémy 2 proměnných a jejich aplikace;
12 - Užití software MAPLE V v lineární algebře;
13 - Užití software MAPLE V v matematické analýze;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

prerekvizice: MATEA

Získané způsobilosti

Student chápe fundamentální pojmy diferenciálního a integrálního počtu. Předvádí základní techniky derivování a integrování a jejich aplikace. Řeší optimalizační úlohy. Ovládá matematický software MAPLE.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D.
  • Přednášející: RNDr. Marika Hrubešová, Ph.D., Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D., Mgr. Klára Vocetková
  • Cvičící: RNDr. Marika Hrubešová, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D., Mgr. Klára Vocetková
Literatura
  • BUDNICK, F. S. Applied Mathematics for Business, Economics and the Social Sciences.
  • HOFFMAN, L. D., BRADLEY, G. L. Calculus for Business, Economics and the Social and Life Sciences. New York: McGraw Hill, 1992.
  • NÝDL, V., KLUFOVÁ, R. Matematika Část 2 - Matematická analýza.
  • NÝDL et all. Matematika II. - Mathematics II. Cvičení - Seminar.
  • KAŇKA, M., HENZLER, J. Matematika II (pro VŠE).
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF