Manažerská informatika 2

Zkratka předmětu KMI/MINF2
Název předmětu Manažerská informatika 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/MINF2
Název Manažerská informatika 2
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 3 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/CMIF, KMI/KMINF, KMI/MIF, KMI/MINF
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je na příkladech naučit studenta pracovat s databázovým systémem. Absolventi předmětu musí umět využívat vyučovaný software při přípravě seminárních a diplomových prací, při analýzách prováděných v dalších předmětech. V předmětu je vyučován program MS Access a jazyk SQL na aplikacích z oblasti řízení a správy.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Celková úspěšnost alespoň 8 bodů z 12 ze seminární práce a jedné samostatné práce.

Požadavky ke zkoušce:
Teoretická zkouška zaměřená na přednášky. Celková známka je založena na výsledcích samostatné práce, seminární práce a závěrečné zkoušky, která se skládá z písemné a ústní části.


Kurz je veden za podpory LMS Moodle.

Obsah

Přednášky:
1. databázové systémy,
2. relační databáze,
3. základní datové typy,
4. tabulky,
5. problematika importu dat,
6. relace a jejich typy,
7. dotazy,
8. akční dotazy,
9. formuláře,
10. sestavy,
11. databázový jazyk SQL,
12. implementace SQL a základní příkazy,
13. spolupráce s ostatními programy.


Semináře:
1 - úvod do kursu, základní terminologie;
2 - typy databází, základní úkoly databází;
3 - normalizace, normální typy;
4 - základní datové typy a jejich použití;
5 - import a export dat;
6 - zadání seminární práce;
7 - relace mezi tabulkami;
8 - výběrové dotazy;
9 - akční dotazy;
10 - souhrny, křížové dotazy;
11 - formuláře a sestavy;
12 - SQL základy;
13 - SQL dotazy vč. agregace.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerekvizita: KMI/MINF Manažerská informatika 1 nebo KMI/MINFA

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základní terminologii a získají dovednosti v práci s databázovým systémem.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D., RNDr. Filip Soudský, Ph.D.
Literatura
  • Pecinovský, J. Excel a Access 2010 - efektivní zpracování dat na počítači -- 2., aktualizované vydání. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3898-7.
  • Písek, S. Access 2013. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4746-0.
  • WILTON, P., COLBY, J.W. Beginning SQL. Wrox Press, 2011. ISBN 978-0-764-57732-1.
  • Belko, P. Microsoft Access 2013 Podrobná uživatelská příručka. Praha, 2014. ISBN 9788025141250.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce), Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF