Operating Systems 1

Zkratka předmětu KMI/OOSY1
Název předmětu Operating Systems 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/OOSY1
Název Operating Systems 1
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/OSY1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

A practically focused course which is aimed at the terminology and administration of
the Windows and Linux operating systems that appear in the Czech educational system.


Předmět podává znalosti z teorie i praxe operačních systémů. V teoretické části se student seznámí s principy moderních operačních systémů a jejich historickým vývojem.
V praktické části se pak student seznámí s konkrétními operačními systémy a s jejich zaváděním a administrací. Student musí samostatně zvládnout některé úkony spojené s prací administrátora informačního systému.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Active participation at seminars (80%). Working on short, dated tasks. Passing a written test.


Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na seminářích (80 %). Vypracování krátkodobých úkolů. Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Obsah

1. Introduction - function and significance of operating systems
2. Summary and history of operating systems
3. Microsoft operating systems
4. The UNIX operating system
5. The Linux operating system
6. Scripting languages - WS Hosts - Jscript, VBScript
7. Perl, Python
8. Installation of Linux.
9. Configuration of the WWW and database server
10. Configuration of the file and printing server (Samba)
11. Administration of users in a particular OS
12. Security of OS.OS and education
13. Licenses for software1. Úvod - funkce a význam operačních systémů
2. Rozdělení a historie operačních systémů
3. Operační systémy firmy Microsoft
4. Operační systém UNIX
5. Operační systém Linux
6. Skriptovací jazyky - WS Hosts - Jsript, VBScript
7. Perl, Python
8. Instalace Linuxu
9. Konfigurace WWW a databázového serveru
10. Konfigurace souborového a tiskového serveru (Samba)
11. Správa uživatelů v jednotlivých OS
12. Bezpečnost OS
13. Licence software

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

The course has no prerequisities.

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.Získané způsobilosti

The student acquires a basic idea of the recent elemental operating systems of Windows and Linux. The student will learn how to administrate and adapt these systems and acquire knowledge and abilities for the administration of a school network.

Student získá základní představu o současných základních OS Windows a Linuxu. Naučí se tyto systémy spravovat a upravovat. Získá znalosti a dovednosti pro správu školní počítačové sítě.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • A. S. Tanenbaum, H. Bos. Modern Operating Systems. Pearson; 4 edition, 2014. ISBN 978-0133591620.
  • J. Cannon. Linux for Beginners: An Introduction to the Linux Operating System and Command Line. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014. ISBN 978-1496145093.
  • T. Carpenter. Microsoft Windows Operating System Essentials. Sybex, 2012. ISBN 978-1118195529.
  • T. Anderson, M. Dahlin. Operating Systems: Principles and Practice. Recursive Books; 2 edition, 2014. ISBN 978-0985673529.
  • Holcombe, J., Holcombe, C. Survey of Operating systems. Mc Graw Hill, New York, 2005.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF