Základy programování

Zkratka předmětu KMI/PG
Název předmětu Základy programování
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/PG
Název Základy programování
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/ZPG
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznámí studenty se základy programování s využítím objektově orientovaného programovacího jazyka C# (platforma .NET). Studenti se naučí pracovat ve vývojovém prostředí Visual Studio 2010 a osvojí si základy programování na platformě .NET Framework.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Programování dílčích úložek, vytvoření projektové aplikace. Celková úspěšnost alespoň 65%.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost programování v jazyku C#. Celková známka se určuje na základě výsledků ze zápočtového testu a zkoušky.

Obsah

Základní témata probíraná na přednáškách jsou zejména:

1 - úvod, základní terminologie
2 - seznámení s vývojovým prostředím Visual Studio
3 - proměnné, operátory, výrazy
4 - rozsah platnosti
5 - rozhodovací příkazy, složené příkazy
6 - opakování a cykly
7 - třídy, objekty
8 - metody, parametry metod
9 - pole a kolekce, pole parametrů
10 - dědičnost, polymorfismus
11 - garbage collection a správa zdrojů
12 - vlastnosti, indexované vlastnosti
13 - generiky, procházení kolekcí, překrytí operátorů
14 - diskové soubory

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základům programování a umí používat základní programovací techniky. Studenti zvládnou analyzovat problém, zvolit správný algoritmus pro jeho řešení a umí jej implementovat v programovacím jazyku C#.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Mgr. Ing. Petr Klán, CSc.
  • Přednášející: doc. Mgr. Ing. Petr Klán, CSc., Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • ROBINSON, S., et all. C# Programujeme profesionálně. Praha : Computer Press, 2003.
  • FREEMAN, A. Introducing Visual C# 2010. Apress, 2010.
  • SHARP, J. Microsoft Visual C# 2010. Computer Press, 2010.
  • NASH, T. Accelerated C# 2010. Apress, 2010.
  • B. Perkins, J. V. Hammer, J. D. Reid. Beginning C# 6.0 Programming with Visual Studio 2015. Wrox, 2015. ISBN 978-1119096689.
  • I. Griffiths. Programming C# 6.0: Create Windows Desktop and Web Applications. O Reilly Media, 2016. ISBN 978-1491922194.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF