Informační a komunikační sítě

Zkratka předmětu KMI/PS
Název předmětu Informační a komunikační sítě
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/PS
Název Informační a komunikační sítě
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a technologiemi počítačových komunikací a počítačových sítí.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na seminářích, zpracování seminární práce - praktické aplikace v oblasti sítí (vytvoření malé sítě, připojení na Internet)
Zkouška - kombinovaná. V písemné části bude požadováno vytvoření a nastavení jednoduché počítačové sítě ve vhodném výukovém simulačním prostředí, jako je např. PAcketTracer.

Obsah

Přednášky:
1. Komunikační model, jeho složky, principy komunikace;
2. Referenční model OSI, funkce vrstev modelu, mezivrstvová rozhraní, komunikace mezi vrstvami;
3. Síťová architektura TCP/IP;
4. Fyzická vrstva - přenosové kanály, charakteristiky, přenosová média;
5. Fyzická vrstva - topologie sítí, data, signály, kodování;
6. Spojová (linková) vrstva - Standard Ethernet/IEEE802.3;
7. Spojová (linková) vrstva - protokoly HDLC, PPP;
8. Síťová vrstva, směrování, směrovací protokoly, směrovače;
9. Protokoly IP vrstvy: ARP, RARP, IP, ICMP, IGMP;
10. Transportní vrstva, protokoly UDP, TCP, TCP spojení, sockety, porty;
11. Aplikační vrstva (Protokoly NFS a DNS, protokoly pro správu sítí -- SNMP, RMON, protokoly pro podporu elektronické pošty -- SMTP, POP, IMAP, protokoly pro podporu distribuovaných systému sítě Internet -- NNTP, HTTP);
12. WiFi (bezdrátový Ethernet);

Cvičení:
1. Základy datových komunikací - signály, šířka pásma, media;
2. Kódování, modulace, výpočet přenosových rychlostí;
3. Komunikace v síti TCP/IP, adresace;
4. Komunikace v síti TCP/IP, překlad adres, konfigurace;
5. Zadání semestrální práce - návrh sítě pro malou organizaci;
5. Směrování: RIP, OSPF;
6. Laboratorní cvičení;
Úloha 1. Vytvoření datového kabelu (RJ45);
Úloha 2. Návrh topologie sítě;
Úloha 3. Konfigurace přepínače;
Úloha 4. Konfigurace firewallu;
Úloha 5. Konfigurace směrovače;
7. Prezentace seminárních prací;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti by měli být schopni prakticky navrhovat jednoduché lokální sítě, orientovat se ve správě sítí a v možnostech propojování lokálních sítí (včetně propojení na Internet) a problematiky zabezpečení počítačových sítí.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • TANENBAUM, A.S. Computer Networks. New York: Prentice Hall, 2003.
  • SHINDER, L.D. Počítačové sítě. Praha: SoftPress, 2003.
  • RFC vztahujíící se k TCP/IP. Praha: Grada, 2003.
  • Dostálek, J., Kabelová, A. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 5. aktualizované vydání. ISBN: 978-80-251-2236-5. Brno: Computer Press, 2008.
  • Comer, D.E. Internetworking with TCP/IP. New York: Prentice Hall, 1995.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF