Teorie pravděpodobnosti a statistika 2

Zkratka předmětu KMI/TPS2
Název předmětu Teorie pravděpodobnosti a statistika 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/TPS2
Název Teorie pravděpodobnosti a statistika 2
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KMI/PS2A, KMI/TPS2A
Podmiňující KMI/KPS1A, KMI/KTPS1, KMI/TPS1, KMI/TPS1A
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznamuje se základními postupy při zpracování dat, věnuje se soustavě popisných charakteristik a základním principům induktivního uvažování.

Požadavky na studenta

Na cvičeních je vyžadována aktivní účast. V průběhu semestru student musí absolvovat 2 písemky. Získá-li student po jejich absolvování v průměru 65 procent, má se za to, že posluchač splnil písemnou část zkoušky. V jiném případě student musí absolvovat i písemnou část zkoušky a to s 50% úspěšností. V obou případech následuje ústní část zkoušky.

Obsah

Tematické celky:

1. Axiometrická definice pravděpodobnosti
2. Podmíněná pravděpodobnost. Bayesův vzorec
3. Diskrétní a spojité náhodné veličiny
4. Dvě náhodné veličiny. Kovariance a korelace
5. Zákon velkých čísel, centrální limitní věta
6. Testování hypotéz. Základní myšlenka. Chyba prvního a druhého druhu. Možné závěry. Odvození testu střední hodnoty při známém rozptylu. T-testy, párový a dvouvýběrový. F-test. Test o rozptylu z normálního rozdělení.
7. Test o střední hodnotě za pomoci CLV.
8. Teorie odhadu. Bodové a intervalové odhady.
9. Konfidenční interval za pomoci CLV. Velikost výběru při dané délce intervalu.
10. Jednofaktorová ANOVA
11. Dvoufaktorová ANOVA
12. Prostá regresní analýza.
13. Regresní analýza s více vysvětlujícími proměnnými.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerekvizity: KMI/TPS1 nebo KMI/TPS1A Teorie pravděpodobnosti a statistika 1
Ekvivalence: Theory of Probability and Statistics 2

Získané způsobilosti

Student ovládá základní postupy z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Michael Rost, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Michal Houda, Ph.D., Ing. Michael Rost, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Ilona Berková, Mgr. Michal Houda, Ph.D., Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D., Ing. Michael Rost, Ph.D.
Literatura
  • Sokal, R. R. and Rohlf, F. J. (1981) Biometry, 2nd ed. Freeman & Comp., San Francisco.
  • " Zar, J. H. (1984). Biostatistical analysis, 2nd ed. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J.
  • http://bookboon.com/cs/ucebnice/statistika/statistics-for-business-and-economics.
  • Anděl, Jiří. Statistické metody. Praha : Matfyzpress, 2003. ISBN 80-86732-08-8.
  • Fernandes, M. Statistics for Business and Economics. Ventures Publishing Aps., 2011. ISBN 978-87-7681-481-6.
  • Newbold, P., Clarlson, W., Thorne, B. Statistics for Business and Economics. Prentice Hall, 2010. ISBN 10:0-13-507248-4.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie), Blended learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF