Teorie pravděpodobnosti a statistika 2

Zkratka předmětu KMI/TS2
Název předmětu Teorie pravděpodobnosti a statistika 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/TS2
Název Teorie pravděpodobnosti a statistika 2
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/TPS2
Vyloučené předměty KMI/TS2A
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznamuje se základními postupy při zpracování dat, věnuje se soustavě popisných charakteristik a základním principům induktivního uvažování.

Požadavky na studenta

Na cvičeních je vyžadována aktivní účast. V průběhu semestru student musí absolvovat 2 písemky. Získá-li student po jejich absolvování v průměru 65 procent, má se za to, že posluchač splnil písemnou část zkoušky. V jiném případě student musí absolvovat i písemnou část zkoušky a to s 50% úspěšností. V obou případech následuje ústní část zkoušky.

Obsah

Tematické celky:

1. Axiometrická definice pravděpodobnosti
2. Podmíněná pravděpodobnost. Bayesův vzorec
3. Diskrétní a spojité náhodné veličiny
4. Dvě náhodné veličiny. Kovariance a korelace
5. Zákon velkých čísel, centrální limitní věta
6. Testování hypotéz. Základní myšlenka. Chyba prvního a druhého druhu. Možné závěry. Odvození testu střední hodnoty při známém rozptylu. T-testy, párový a dvouvýběrový. F-test. Test o rozptylu z normálního rozdělení.
7. Test o střední hodnotě za pomoci CLV.
8. Teorie odhadu. Bodové a intervalové odhady.
9. Konfidenční interval za pomoci CLV. Velikost výběru při dané délce intervalu.
10. Jednofaktorová ANOVA
11. Dvoufaktorová ANOVA
12. Prostá regresní analýza.
13. Regresní analýza s více vysvětlujícími proměnnými.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerekvizity: KMI/TPS1 nebo KMI/TPS1A Teorie pravděpodobnosti a statistika 1
Ekvivalence: Theory of Probability and Statistics 2

Získané způsobilosti

Student ovládá základní postupy z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D., Ing. Michael Rost, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Ilona Berková, Mgr. Michal Houda, Ph.D., Ing. Michael Rost, Ph.D.
Literatura
  • Sokal, R. R. and Rohlf, F. J. (1981) Biometry, 2nd ed. Freeman & Comp., San Francisco.
  • " Zar, J. H. (1984). Biostatistical analysis, 2nd ed. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J.
  • http://bookboon.com/cs/ucebnice/statistika/statistics-for-business-and-economics.
  • Anděl, Jiří. Statistické metody. Praha : Matfyzpress, 2003. ISBN 80-86732-08-8.
  • Fernandes, M. Statistics for Business and Economics. Ventures Publishing Aps., 2011. ISBN 978-87-7681-481-6.
  • Newbold, P., Clarlson, W., Thorne, B. Statistics for Business and Economics. Prentice Hall, 2010. ISBN 10:0-13-507248-4.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie), Blended learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF