SZZ Ekonomika podniku

Zkratka předmětu KEN/BZEP2
Název předmětu SZZ Ekonomika podniku
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/BZEP2
Název Ekonomika podniku
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/CEP, KEN/EP, KEN/EP1, KEN/OEP1, KEN/QEP1, KUF/FINP, KUF/OFINP, KUF/QFINP
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit znalosti v oblasti ekonomiky podniku

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů ekonomiky podniku, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah


1. PODNIK A PODNIKÁNÍ
2. ZALOŽENÍ PODNIKU
3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU
4. OBĚŽNÝ MAJETEK ZÁSOBY
5. OBĚŽNÝ MAJETEK POHLEDÁVKY
6. OBĚŽNÝ MAJETEK PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY
7. ZDROJE KRÁTKODOBÉHO FINANCOVÁNÍ
8. ZDROJE DLOUHODOBÉHO FINANCOVÁNÍ
9. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
10. CASH FLOW
11. CENY
12. ZÁSOBOVÁNÍ
13. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU
14. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ
15. INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU
16. HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU
17. SANACE A ZÁNIK PODNIKU


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Ekonomika podniku (KEN/EP1) a Finance podniku (KUF/FINP).

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti ekonomiky podniku. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • GILLESPIE, Andrew. Business economics. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-956518-4.
  • KRUTINA, V., & NOVOTNÁ, M. Ekonomika podniku: (cvičení). (3., aktualiz. a rozš. vyd., 136 s.). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta., 2014.
  • SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3.
  • SYNEK, Miloslav a kol. Podniková ekonomika. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3.
  • MAREK, Petr a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1.
  • WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E., & MAŇASOVÁ, Z. Úvod do podnikového hospodářství. (2. přeprac. a dopl. vyd., xxix, 928 s.). Praha: C. H. Beck., 2007.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF