SZZ Podniková ekonomika

Zkratka předmětu KEN/BZPOE
Název předmětu SZZ Podniková ekonomika
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/BZPOE
Název SZZ Podniková ekonomika
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/EP1, KEN/OEP1, KUF/FINP, KUF/OFINP
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti ekonomiky podniku.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů z oblasti ekonomiky podniku, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. PODNIK A PODNIKÁNÍ
2. ZALOŽENÍ PODNIKU
3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU
4. OBĚŽNÝ MAJETEK ZÁSOBY
5. OBĚŽNÝ MAJETEK POHLEDÁVKY
6. OBĚŽNÝ MAJETEK PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY
7. ZDROJE KRÁTKODOBÉHO FINANCOVÁNÍ
8. ZDROJE DLOUHODOBÉHO FINANCOVÁNÍ
9. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
10. CASH FLOW
11. CENY
12. ZÁSOBOVÁNÍ
13. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU
14. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ
15. INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU
16. HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU
17. SANACE A ZÁNIK PODNIKU


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Ekonomika podniku (EP1/QEP1) a Finance podniku (FINP/QFINP)

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
Literatura
  • KRUTINA, V., & NOVOTNÁ, M. Ekonomika podniku: (cvičení). (3., aktualiz. a rozš. vyd., 136 s.). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta., 2014.
  • SYNEK, Miloslav a kol. Podniková ekonomika. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3.
  • MAREK, Petr a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1.
  • WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E., & MAŇASOVÁ, Z. Úvod do podnikového hospodářství. (2. přeprac. a dopl. vyd., xxix, 928 s.). Praha: C. H. Beck., 2007.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF