Ekonomika podniku

Zkratka předmětu KEN/CEP
Název předmětu Ekonomika podniku
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/CEP
Název Ekonomika podniku
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/QEP1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je uvedení studentů do základní problematiky ekonomiky podniku. Objasnění faktorů a podmínek, ekonomických vztahů a jevů v období výstavby podniku, jeho fungování v řadě opakujících se činností i při možném zániku. Témata budou podrobněji probírána v navazujících předmětech bakalářského studia.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- zpracování 3 samostatných prací;
- zápočty budou udělovány v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.
Požadavky ke zkoušce:
- zkouška je kombinovaná, písemná a ústní;
- zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017
článek 15.;
- ústní zkoušku tvoří 2 otázky z problematiky předmětu.
Celková známka se určuje na základě výsledků písemné zkoušky a znalostí u ústní zkoušky.

Obsah

Témata:
1. Vymezení obsahu předmětu, literatura, učební pomůcky, stanovení požadavků na absolvování předmětu
2. Podstata a úloha podniků v ekonomice, cíle podniku, členění podniků; založení podniku, činnosti související se založením podniku, zakladatelský rozpočet; majetek podniku a jeho struktura, oceňování majetku, odpisování dlouhodobého majetku, kapitálová struktura podniku a její optimalizace
3. Výnosy, náklady a výsledek hospodaření, kalkulace nákladů, analýza bodu zvratu, cash flow; ceny, stanovení ceny nového výrobku, metody stanovení ceny; zásobování, bilance materiálu, propočty spotřeby materiálu, stanovení norem zásob
4. Výrobní činnost podniku, produkční funkce - teoretický základ ekonomiky výroby, výrobní kapacita; investiční činnost podniku, postup a metody hodnocení efektivnosti investic; krizový vývoj podniku, sanace a zánik podniku

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Ekonomika podniku nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům v období výstavby podniku, při jeho činnosti i při možném zániku podniku, jsou schopni rozhodovat se v konkrétních podmínkách a situacích.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Martina Novotná, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Literatura
  • KRUTINA, V. - NOVOTNÁ, M. (2014). Ekonomika podniku (cvičení). EF JU České Budějovice.
  • SYNEK, M. - KISLINGEROVÁ, E. (2015). Podniková ekonomika. 6. přepracované a doplněné vydání.
  • BAYE, Michael R a Jeff PRINCE. (2014). Managerial economics and bussiness strategy. Eighth edition. New York: McGraw-Hill Irwin.
  • WŐHE, G. - KISLINGEROVÁ, E. a kol. (2010). Úvod do podnikového hospodářství, 5. přeprac. a doplněné vydání. Praha, C. H. Beck.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning, Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie), Blended learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF