Komparace ukazatelů regionů

Zkratka předmětu KEN/CKUR
Název předmětu Komparace ukazatelů regionů
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/CKUR
Název Komparace ukazatelů regionů
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KEN/KKUR
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je objasnění jednotlivých typů ekonomických ukazatelů a vztahů mezi nimi, porozumění teoretickým základům a praktickému použití jednotlivých typů indexů a diferencí jako základního nástroje srovnávání a analýzy ekonomických jevů a procesů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- podmínkou udělení zápočtu je uznaná seminární práce zaměřená na zvládnutí analytických metod;
- zápočty budou udělovány v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.
Požadavky ke zkoušce:
- Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky jsou testové otázky a krátké příklady.
Náplní ústní části zkoušky jsou dvě otázky z problematiky předmětu;
- Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017
článek 15.

Obsah

Témata:
1. Adekvační problém
2. Typy a vlastnosti ukazatelů
3. Vazby mezi ekonomickými ukazateli
4. Indexy a absolutní rozdíly jako nástroj srovnání
5. Typy indexů a diferencí, srovnání dvou indexů
6. Vztah mezi bazickými a řetězovými indexy, tempa růstu
7. Deskriptivní indexy, jejich konstrukce a členění
8. Index proměnlivého složení ve tvaru aritmetického a harmonického průměru
9. Souhrnné indexy cenové
10.Souhrnné indexy objemové
11. Relace mezi nominálními a reálnými hodnotami ukazatelů
12. Indexy a absolutní rozdíly jako nástroj analýzy
13. Některé metody rozkladu indexů a rozdílů
14. Prostorové srovnávání

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Komparace ukazatelů v regionu není podmíněn žádnými předměty.

Získané způsobilosti

Posluchač si osvojí schopnost rozumět ekonomickým ukazatelům, které charakterizují sociálně ekonomické jevy v regionu a osvojí si základní postupy a metody použitelné při jejich vyhodnocování.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Martina Novotná, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Literatura
  • Seger, J., Hindls, R.:. Statistické metody v tržním hospodářství. Victoria Publishing, Praha1995.
  • HINDLS, R.-HRONOVÁ, S.-SEGER,J.-FISCHER,J. (2007). Statistika pro ekonomy, osmé vydání. Praha, Professwional Publishing.
  • HINDLS, R.- HRONOVÁ, S. - NOVÁK, I. Analýza dat v manažerském rozhodování.
  • ALLEN, R. G. D. (2008). Index numbers in economic theory and practice. Piscataway, N.J.: AldineTransaction.
  • Synek, M., Kopkáně, H., Kubálková, M. (2009). Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C.H.Beck.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF