Hospodářská a sociální statistika

Zkratka předmětu KEN/HSS
Název předmětu Hospodářská a sociální statistika
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/HSS
Název Hospodářská a sociální statistika
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/HSS
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět je zaměřen na objasnění způsobu vzniku statistických informací o hospodářských a sociálních jevech a procesech. Posluchač si osvojí schopnost rozumět statistickým údajům, které charakterizují sociálně ekonomické jevy a základní postupy a metody použitelné při jejich vyhodnocování. Metody a nástroje sociálněhospodářské statistiky, adekvační problém, statistické jednotky, statistický ukazatel, jeho věcný obsah a formálně logická konstrukce. Srovnávání - základní nástroj hodnocení ekonomických a sociálních jevů. Deskriptivní indexy, jejich konstrukce a členění. Souhrnné indexy v průměrovém tvaru, v agregátním tvaru. Cenová statistika - obecné problémy zjišťování cen, praxe cenových indexů, měření inflace, statistická deflace, srovnávání cenových indexů. Statistika výroby a služeb. Národní účetnictví, makroagregáty. Ekonomická aktivita obyvatelstva, statistika mezd a nákladů práce, statistické zjišťování v oblasti práce a pracovních sil. Statistika produktivity - propočty celkové produktivity, produktivita práce, jednotkové pracovní náklady. Prostorové srovnávání - metody víceaspektního hodnocení a jejich využití, problémy spojené s aplikací metod víceaspektního hodnocení.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast na cvičeních, zápočtový test (celková úspěšnost alespoň 8 bodů ze 14 možných)
- zápočty budou udělovány v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.
Požadavky ke zkoušce:
- Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní;
- Obsahem písemné části zkoušky jsou testové otázky a krátké příklady. Náplní ústní části zkoušky jsou dvě otázky z
problematiky předmětu;
- zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata přednášek:
1. Předmět, poslání , metody a nástroje sociálněhospodářské statistiky;
2. Srovnávání - základní nástroj analýzy ekonomických jevů;
3. Deskriptivní indexy, jejich konstrukce a členění;
4. Souhrnné indexy v průměrovém tvaru, v agregátním tvaru;
5. Cenová statistika. Obecné problémy zjišťování cen. Praxe cenových indexů;
6. Měření inflace, statistická deflace, srovnávání cenových indexů;
7. Sledování hospodářského vývoje pomocí národohospodářských agregátů;
8. Statistika výroby a služeb;
9. Národní účetnictví;
10. Makroagregáty a vztahy mezi nimi;
11. Statistické zjišťování ukazatelů v oblasti ekonomické aktivity obyvatelstva;
12. Statistika mezd a nákladů práce;
13. Statistika produktivity;
14. Prostorové srovnávání;
Cvičení:;
1. Statistický ukazatel a jeho členění;
2. Statické, řetězové indexy, průměrné tempo růstu;
3. Deskriptivní indexy, Individuální indexy;
4. Index proměnlivého složení, index stálého složení, index struktury;
5. Souhrnné indexy, Laspeyresův cenový resp. objemový index, Paasheho cenový resp. objemový index;
6. Analytické indexy;
7. Logaritmická metoda, metoda postupných změn-cenová statistika;
9. Statistika produkce;
10. Makroagregáty;
11. Práce a mzdy;
12. Produktivita;
13. Prostorové srovnávání

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Hospodářská a sociální statistika není podmíněn žádnými předměty.

Získané způsobilosti

Posluchač si osvojí schopnost rozumět statistickým údajům, které charakterizují sociálně ekonomické jevy a základní postupy a metody použitelné při jejich vyhodnocování.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Martina Novotná, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Martina Novotná, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Literatura
  • JÍLEK, J.-MORAVOVÁ,J. (2007). Ekonomické a sociální indikátory: od statistiky k poznatkům. Praha, Futura.
  • NOVOTNÁ, M.-VOLEK,T. (2008). Měření efektivnosti využívání výrobních faktorů v souvislostech. České Budějovice.
  • HINDLS, R.-HRONOVÁ, S.-SEGER,J.-FISCHER,J. (2007). Statistika pro ekonomy, osmé vydání. Praha, Professwional Publishing.
  • EUROSTAT. (2013). European System of Accounts- ESA 2010. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
  • HRONOVÁ,S.-FISCHER,J.-HINDLS,R.-SIXTA,J. (2009). Národní účetnictví: nástroj popisu globální ekonomiky. Praha, C.H. Beck.
  • LEQUILLER, Francois a Derek W BLADES. (2014). Understanding national accounts. 2th Edition. Paris: OECD Publishing.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF