Hodnocení veřejných zakázek

Zkratka předmětu KEN/HVZ
Název předmětu Hodnocení veřejných zakázek
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/HVZ
Název Hodnocení veřejných zakázek
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je objasnění racionálního nakládání s veřejnými zdroji v rámci procesu zadávání, hodnocení a kontroly veřejných zakázek. Důraz je kladen na ekonomickou (obsahově věcnou) stránku všech procedur zadávacího a realizačního procesu veřejných zakázek.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast na cvičeních
- zpracování individuální seminární práce
- zápočty budou udělovány v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.
Požadavky ke zkoušce:
- zkouška je kombinovaná, písemná a ústní;
- zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017
článek 15.
Celková známka se určuje na základě výsledků písemné zkoušky a znalostí u ústní zkoušky.

Obsah

Témata přednášek:
1. Veřejný sektor, veřejné zakázky, trh veřejných zakázek v ČR a EU
2. Ekonomická efektivnost, ekonomie transakčních nákladů, ekonomické principy, faktory ovlivňující ekonomickou efektivnost u veřejných zakázek
3. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek, korupce ve veřejných zakázkách, legislativa
4. Fáze veřejné zakázky, zadávací proces, zadavatel, uchazeč o veřejnou zakázku, zadávací dokumentace
5. Dělení veřejných zakázek podle zadavatelů, předpokládané hodnoty, předmětu
6. Hodnotící a výběrový proces veřejných zakázek, hodnotící komise
7. Druhy zadávacího řízení, hodnotící kritéria
8. Jednokriteriální metody hodnocení veřejných zakázek
9. Vícekriteriální metody při hodnocení veřejných zakázek, stanovení vah dílčích kritérií
10. Kontrola veřejných zakázek, interní a vnější kontrola (ex ante, ex post, průběžná), účinnost kontrolního systému

Témata cvičení:
1.-4. Zadávací dokumentace
5.-8. Hodnocení veřejných zakázek
9.-10. Kontrolní systém

https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=1894

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět hodnocení veřejných zakázek není podmíněn absolvováním žádných dalších předmětů.

Získané způsobilosti

Absolvent předmětu je schopen v souladu s platnou legislativou zvládnout veškeré kroky související se zadáváním, hodnocením a kontrolou veřejných zakázek.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.
Literatura
  • PAVEL, J. (2013). Veřejné zakázky a efektivnost, první vydání. Praha: Ekopress.
  • OCHRANA, F. (2008). Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek. Praha, Ekopress.
  • DIMITRI, N.- PIGA, G.- SPAGNOLO, G. (2006). Handbook of procurement. Cambridge University Press (UK).
  • MAAYTOVÁ, A. - OCHRANA, F.- PAVEL, J. a kolektiv. (2015). Veřejné finance v teorii i praxi, první vydání. Praha, Grada.
  • DVOŘÁK, D.- MACHUREK, T.- NOVOTNÝ, J.- ŠEBESTA, M. a kolektiv. (2017). Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář. Praha: C.H. Beck.
  • Zákon o zadávání veřejných zakázek - zákon č. 134/2016 Sb.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF