Manažerská ekonomika

Zkratka předmětu KEN/KMAEK
Název předmětu Manažerská ekonomika
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/KMAEK
Název Manažerská ekonomika
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/MANEK
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět objasňuje základní ekonomické vztahy při rozhodování managementu podniku. Východiskem je posouzení podnikatelského záměru, hodnotí se majetková a kapitálová struktura podniku, pozornost se věnuje také oceňování majetku podniku. Velká pozornost je věnována oblasti nákladů, výnosů, výsledku hospodaření, na to navazuje řízení výrobní činnosti a její optimalizace. Závěr je věnován objasnění pojmů controlling a interní audit. Průběžně je zařazováno srovnání s obdobnými pojmy používanými v EU.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování individuální seminární práce inspirované jednou ze 4 prezentovaných případových studií.


Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží svou praktickou znalost problematiky v rámci výpočtového písemného testu a v rámci ústní zkoušky schopnost argumentace na základě teoretických ekonomických, statistických a matematických znalostí.

Obsah

Témata:
1. Úvod, základní terminologie, teorie rozhodování, kauzalita;
2. Finanční strategie, krátkodobé a dlouhodobé plánování, rozpočty;
3. Interpretace výsledků elementárních metod finanční analýzy (vertikální, horizontální, poměrové, rozdílové ukazatele);
4. Interpretace výsledků vyšších metod finanční analýzy (bankrotní a bonitní modely, matematicko-statistické metody);
5. Systémy hodnocení výkonnosti podniku, Balanced scorecard;
6. Rating, ranking, scoringové metody, benchmarking - mezipodnikové srovnávání;
7. Problematika ekonomické přidané hodnoty;
8. Optimalizační úlohy a řízení likvidity (výroba, krátkodobý majetek, zásobování, financování, náklady, lidský faktor);
9. Reporting, controlling, monitoring, prezentace hospodářských výsledků, výroční zpráva;
10. Management rizika;
11. Ekonomické aspekty krizového managementu,
12. Sanační programy;
13. Specifické problémy investičního rozhodování,
14. Studie proveditelnosti, aplikace reálných opcí;

Aktivity: E-learningový kurz v systému moodle:
http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=688

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Manažerská ekonomika je podmíněn úspěšným absolvováním předmětu Ekonomika podniku.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům mezi finanční stabilitou a rentabilitou, jsou schopni nastavit pro konkrétní podnik systém hodnocení výkonnosti založený na kvantitativních i kvalitativních kritériích. Manažerská rozhodnutí ovlivňující hospodaření podniku jsou schopni podložit argumenty založenými na výsledcích matematicko-ekonomických modelů.

Garanti a vyučující
 • Garanti: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
 • Přednášející: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.
Literatura
 • SYNEK, M. a kol. (2011). Manažerská ekonomika. Praha.
 • Kislingerová, E. a kol. (2010). Manažerské finance. 3. vydání. Praha.
 • FOTR, J., HNILICA, J. (2014). Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. Praha.
 • KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., REMEŠ, D., ŠTEKER, K. (2017). Finanční analýza - Kompletní průvodce s příklady, 3.kompletně aktualizované vydání. Praha.
 • FOTR, J., SOUČEK, I. (2011). Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha.
 • BRICKLEY, J.A., ZIMMERMAN, J., SMITH, C.W. (2015). Managerial Economics & Organizational Architecture, 6th Edition. Maidenhead (UK).
 • NEUMAIEROVÁ, I., NEUMAIER, I. (2010). Manažerský simulátor: Řízení spokojenosti stakeholders. Praha.
 • Kislingerová, E. (2014). Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky: v globální světové ekonomice. Praha.
 • PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. (2012). Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera, 3.vydání. Praha.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, E-learning, Případová studie, Blended learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF