Projektování investic

Zkratka předmětu KEN/KPI
Název předmětu Projektování investic
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/KPI
Název Projektování investic
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KEN/PI
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu je seznámit studenty s navrhováním investic v území a jeho ekonomikou. Jde o teoreticko-praktickou vědní disciplinu. Přímé investice, investiční záměry, investice do staveb, hodnocení investičních projektů, feasibility studie, oportunity studie. Investice a její význam v ekonomice území, podniku, obce. Simulace dlouhodobých investičních koncepcí. Přímé investice a nepřímá podpora investic ČR. Normativy prostředí v ČR. Územní plány, legislativa, regulativy měst a obcí. Externality investiční činnosti. Podíly partnerů výstavby na nákladech a přínosech. Investiční projekty a jejich předinvestiční příprava. Základy analýzy a jeho měření. Hodnocení efektivnosti projektů pomocí výpočetní techniky. Investice do staveb. Správní řízení při realizaci staveb. Sestavení rozpočtu stavby. Zadávání veřejných zakázek. Rozbor konkrétních investičních projektů. Výběrová řízení. Rozhodovací procesy a metody. Výpočetní metody pro rozvrhování nákladů do času. Výpočetní metody pro stanovení nákladů údržby a obnovy. Simulace rizik při propočtech investičního charakteru.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- Aktivní účast na konzultacích
- Zápočtový test obsahující 3 teoretické otázky na poslední konzultaci k předmětu (celková úspěšnost alespoň 8 bodů z maximálního počtu bodů 15, čas na test - 15 minut)
- Uznaná seminární práce (vlastní případová studie - investiční záměr)
Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je kombinovaná. Písemná část zkoušky je formě 2 otázek k uznané seminární práci (čas na zpracování 10 minut, hodnocení vyhověl nebo nevyhověl). Obsahem ústní zkoušky je rozprava k uznané seminární práci a otázky k problematice předmětu.

Pro předmět Projektování investic je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.

Obsah

Témata:
1. Přímé investice, investiční záměry, investice do staveb, hodnocení investičních projektů, feasibility studie, oportunity studie.
2. Investice a její význam v ekonomice území, podniku, obce.
3. Simulace dlouhodobých investičních koncepcí a investičního rozvoje. Přímé investice a nepřímá podpora investic ČR.
4. Normativy prostředí v ČR. Územní plány, legislativa, regulativy měst a obcí. Externality investiční činnosti.
5. Podíly partnerů výstavby na nákladech a přínosech.
6. Investiční projekty a jejich předinvestiční příprava.
7. Hodnocení efektivnosti projektů pomocí výpočetní techniky. Investice do staveb. Správní řízení při realizaci staveb.
8. Sestavení rozpočtu stavby.
9. Zadávání veřejných zakázek. Rozbor konkrétních investičních projektů.
10. Výběrová řízení. Rozhodovací procesy a metody.
11 .Výpočetní metody pro rozvrhování nákladů do času. Výpočetní metody pro stanovení nákladů údržby a obnovy.
12.Simulace rizik při propočtech investičního charakteru.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům v oblasti investic.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Václav Beran, DrSc.
 • Přednášející: doc. Ing. Václav Beran, DrSc.
Literatura
 • Beran, V., Kuda, Fr. a kol. (2010). Bytové domy, moderní formy výstavby a revitalizace. ČVUT, Praha.
 • Beran, V., Maier, K., Dlask, P. (2010). Management udržitelného rozvoje území (1). ČVUT, Praha.
 • Haidar, Ali D. (2016). Construction Program Management ? Decision Making and Optimization Techniques. Springer, Switzerland.
 • Beran, V. a kol. Dynamický harmonogram. Praha ACADEMIA, 2002. ISBN 80-200-1007-6.
 • FOTR, J., SOUČEK, I. (2011). Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha.
 • Kuda, F., Beran, V., Dlask, P., Wernerová, E. Management ekonomiky správy majetku. Praha: Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-03-5.
 • Beran, V., Dlask, P. Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí. Praha ACADEMIA, 2005. ISBN 80-200-1201-X.
 • Dlask, P. (2012). Modelování při řízení. Wolters Kluwer, Praha.
 • Beran, V., Dlask, P., Matějka, P. (2012). Optimalizace a rozhodování v rozvoji území. ČVUT, Praha.
 • Fotr, J., Souček, I. (2015). Tvorba a řízení portfolia projektů. Grada, Praha.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF