Pojišťovnictví

Zkratka předmětu KEN/KPOJ
Název předmětu Pojišťovnictví
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/KPOJ
Název Pojišťovnictví
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 14 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/POJ
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Riziko a dopady nahodilosti na jedince a společnost, definice pojištění. Historická potřeba pojištění, dějiny pojišťovnictví. Členění pojištění dle způsobů financování - individuální (komerční), veřejná zdravotní pojištění, důchodová pojištění. České pojistné právo veřejné a soukromé. Právní úprava odpovědnosti za škodu a pojištění. Pojištění majetku podle pojištěných nebezpečí a podle předmětu pojištění. Pojištění technických rizik, zahraniční pojištění (úvěrové, přepravy zásilek). Specifika zemědělských rizik a pojištění plodin a hospodářských zvířat. Pojištění osob - životní, důchodové, úrazové. Pojistná matematika a její principy v životním pojištění a v neživotním pojištění. Řízení rizika. Ekonomika pojišťovny - ekonomická vyrovnanost pojištění, ekonomické nástroje řízení - solventnost, technické rezervy. Organizační struktura pojišťovny, zajištění, soupojištění. Český a evropský pojistný trh.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
úspěšný zápočtový test a prezentace pojistného produktu či vybrané pojišťovny.
Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost oboru odpověďmi na 2 průřezové otázky. Celková známka se určuje na základě výsledků zápočtového testu a zkoušky.

Obsah

Témata:
1. Úvod, základní terminologie;
2. Historie pojišťovnictví;
3. Pojistný vztah, principy pojištění, typy pojišťoven;
4. Neživotní pojištění;
5. Životní pojištění;
6. Pojistně-technické rezervy, pojistně-technické riziko, zajištění;
7. Komerční pojišťovny a jejich činnost;
8. Dohled v pojišťovnictví, právní předpisy, ukazatele pojistného trhu;
9. Finanční analýza komerčních pojišťoven, rating;
10. Penzijní systém a komparace spořících produktů na stáří;
11. Spořící produkty na stáří (dokončení tématu);
12. Zdravotní pojišťovny;
13. Globalizace v pojišťovnictví;
14. Marketing v pojišťovnictví;


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Pojišťovnictví nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům pojištění, pojmům z oboru pojišťovnictví a znají produkty vyskytující se na pojistném trhu. Po absolvování kurzu se dokáží vyznat v nabídkách pojišťoven, v rozdílech těchto institucí, ale též v rozdílech jejich produktů.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Jiří Pešek
 • Přednášející: Ing. Jiří Pešek
 • Cvičící: Ing. Jiří Pešek
Literatura
 • ČEJKOVÁ, V. , NEČAS, S., ŘEZÁČ, F. (2003). Pojistná ekonomika. Brno, MU.
 • ČEJKOVÁ, V. , MARTINOVIČOVÁ, D. (2005). Pojišťovnictví. Brno: MU.
 • DUCHÁČKOVÁ, E. (2003). Principy pojištění a pojišťovnictví. raha, VŠE.
 • DAŇHEL, J. (2002). Kapitoly z pojistné teorie. Praha, VŠE.
 • Cipra, T. (1995). Pojistná matematika: teorie a praxe. Praha, Prospektrum.
 • ČEJKOVÁ, V. (2002). Pojistný trh. Praha: Grada Publishing.
 • TRÁVNÍČKOVÁ, Z. (1997). Pojišťovnictví. Č.Budějovice, ZF JU.
 • VOSTATEK, A. (2000). Sociální a soukromé pojištění. Praha: Codex Bohemia.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF