Komparace ukazatelů regionů

Zkratka předmětu KEN/KUR
Název předmětu Komparace ukazatelů regionů
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/KUR
Název Komparace ukazatelů regionů
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je objasnění jednotlivých typů ekonomických ukazatelů a vztahů mezi nimi, porozumění teoretickým základům a praktickému použití jednotlivých typů indexů a diferencí jako základního nástroje srovnávání a analýzy ekonomických jevů a procesů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast na cvičeních, splnění požadavků dvou kontrol průběžného studia během semestru
- zápočty budou udělovány v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.
Požadavky ke zkoušce:
- zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky jsou testové otázky a krátké příklady. Náplní ústní části zkoušky jsou dvě otázky z problematiky předmětu. Celková známka se určuje na základě výsledků písemné zkoušky a znalostí u ústní zkoušky.
- zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata přednášek:
1. Adekvační problém
2. Typy a vlastnosti ukazatelů
3. Vazby mezi ekonomickými ukazateli
4. Indexy a absolutní rozdíly jako nástroj srovnání
5. Typy indexů a diferencí, srovnání dvou indexů
6. Vztah mezi bazickými a řetězovými indexy, tempa růstu
7. Deskriptivní indexy, jejich konstrukce a členění
8. Index proměnlivého složení ve tvaru aritmetického a harmonického průměru
9. Souhrnné indexy cenové
10. Souhrnné indexy objemové
11. Relace mezi nominálními a reálnými hodnotami ukazatelů
10. Indexy a absolutní rozdíly jako nástroj analýzy
13 Některé metody rozkladu indexů a rozdílů
14. Prostorové srovnávání

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Komparace ukazatelů v regionu není podmíněn žádnými předměty.

Získané způsobilosti

Posluchač si osvojí schopnost rozumět ekonomickým ukazatelům, které charakterizují sociálně ekonomické jevy v regionu a osvojí si základní postupy a metody použitelné při jejich vyhodnocování.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Martina Novotná, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Martina Novotná, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Literatura
  • Seger, J., Hindls, R.:. Statistické metody v tržním hospodářství. Victoria Publishing, Praha1995.
  • Hindls, R., Hronová, S., Seger, J., Fischer, J. Statistika pro ekonomy, osmé vydání. Praha, 2012.
  • HINDLS, R., HRONOVÁ, S., NOVÁK, I. Analýza dat v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing, 1999.
  • ALLEN, R. G. D. (2008). Index numbers in economic theory and practice. Piscataway, N.J.: AldineTransaction.
  • Synek, M., Kopkáně, H., Kubálková, M. (2009). Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C.H.Beck.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF