Makroekonomie II

Zkratka předmětu KEN/MAE2N
Název předmětu Makroekonomie II
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/MAE2N
Název Makroekonomie II
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti základního kurzu makroekonomie a poskytnout širší teoretické zázemí aplikovaným ekonomickým disciplínám.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- Aktivní účast na cvičení

- Uznaná seminární práce

- Zápočtový test (celková úspěšnost alespoň 12 bodů z maximálního počtu 20 bodů, čas na test - 50 min).

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky jsou doplňovací otázky, testové otázky a krátký příklad (celková úspěšnost alespoň 16 bodů z maximálního počtu bodů 32, čas na test - 40 min). Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou otázky z problematiky předmětu.

Pro předmět Makroekonomie 2 je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.

Obsah

Přednášky:
1 - úvod, základní terminologie, Spotřeba a makroekonomická spotřební funkce.
2 - Makroekonomická rovnováha v dvou-, tří- a čtyřsektorovém modelu ekonomiky.
3 - Makroekonomická investiční funkce , křivka IS
4 - křivka LM
5 - IS - LM analýza.
6 - Účinky fiskální a monetární politiky.
7 - Teorie životního cyklu a teorie permanentního důchodu.
8 - Investice do fixního kapitálu, do bytové výstavby a do zásob.
9 - Vyjadřování měnových kurzů, mobilita kapitálu v podmínkách pevných a pružných měnových kurzů.modely spoření akcie, opce bezkupónové a kupónové dluhopisy . AS-AD
10 - Dlouhodobý hospodářský růst a ekonomický rozvoj.
11 - Neoklasický model růstu, teorie endogenního růstu a ekonomie strany nabídky.
12 - Teorie držby peněz. Nabídka peněz.
13 - Náklady spojené s nezaměstnaností a inflací
14 - Rozpočtové deficity a inflace.
Cvičení:
1. Úvod, spotřeba a makroekonomická spotřební funkce.
2. Makroekonomická rovnováha v dvousektorovém modelu ekonomiky
3. Makroekonomická rovnováha v třísektorovém modelu ekonomiky
4. Makroekonomická rovnováha v čtyřsektorovém modelu ekonomiky
5. Křivka IS
6. Křivka LM
7. IS - LM analýza
8. Účinky fiskální a monetární politiky
9. Model IS-LM-BP, Platební bilance
10. AS - AD
11. Teorie životního cyklu a teorie permanentního důchodu
12. Ekonomický růst a dlouhodobý hospodářský růst
13. Inflace a rozpočtové deficity
14. Nezaměstnanost v širším kontextu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Makroekonomie II nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům v oblasti makroekonomie.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
 • Přednášející: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
 • Cvičící: Ing. Jiří Alina, Ph.D., doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
Literatura
 • DORNBUSCH, Rudiger, FISCHER, Stanley a STARTZ, Richard. Macroeconomics. 10th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2008. ISBN 978-0-07-312811-5.
 • DORNBUSCH, R., FISCHER, S. Makroekonomie. Praha, 1994.
 • FALTOVÁ LEITMANOVÁ, I, HLADKÝ, J. Makroekonomie II. České Budějovice, ZF JU, 2005.
 • MACH, Miloš. Makroekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium. Část 1, 2. 3. vyd. Slaný: Melandrium, 2001.
 • MACH, M. Makroekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium 1. a 2. část. Slaný, 2001.
 • Soukup, J. a kol. Makroekonomie. Moderní přístup. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-174-4.
 • SOUKUP, Jindřich et al. Makroekonomie: moderní přístup. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007.
 • Kadeřábková, B.:. Úvod do makroekonomie. Neoklasický přistup.C. H. Beck, Praha 2003.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF