Manažerská ekonomika

Zkratka předmětu KEN/MANEK
Název předmětu Manažerská ekonomika
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/MANEK
Název Manažerská ekonomika
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět objasňuje základní ekonomické vztahy při rozhodování managementu podniku. Východiskem je posouzení podnikatelského záměru, hodnotí se majetková a kapitálová struktura podniku, pozornost se věnuje také oceňování majetku podniku. Velká pozornost je věnována oblasti nákladů, výnosů, výsledku hospodaření, na to navazuje řízení výrobní činnosti a její optimalizace. Závěr je věnován objasnění pojmů controlling a interní audit. Průběžně je zařazováno srovnání s obdobnými pojmy používanými v EU.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
aktivní účast na cvičeních
splnění 1 testu
Požadavky ke zkoušce:
zkouška je kombinovaná, písemná a ústní:

ústní zkoušku tvoří otázky z problematiky předmětu

Zpracování skupinové (2 - 5 členů) seminární práce inspirované jednou ze 4 prezentovaných případových studií.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod, základní terminologie, teorie rozhodování, kauzalita;
2. Finanční strategie, krátkodobé a dlouhodobé plánování, rozpočty;
3. Interpretace výsledků elementárních metod finanční analýzy (vertikální, horizontální, poměrové, rozdílové ukazatele);
4. Interpretace výsledků vyšších metod finanční analýzy (bankrotní a bonitní modely, matematicko-statistické metody);
5. Systémy hodnocení výkonnosti podniku, Balanced scorecard;
6. Rating, ranking, scoringové metody, benchmarking - mezipodnikové srovnávání;
7. Problematika ekonomické přidané hodnoty;
8. Optimalizační úlohy a řízení likvidity (výroba, krátkodobý majetek, zásobování, financování, náklady, lidský faktor);
9. Reporting, controlling, monitoring, prezentace hospodářských výsledků, výroční zpráva;
10. Management rizika;
11. Ekonomické aspekty krizového managementu,
12. Sanační programy;
13. Specifické problémy investičního rozhodování,
14. Studie proveditelnosti, aplikace reálných opcí;
Cvičení:;
1. Informační zdroje pro manažerské rozhodování;
2. Sestavení dlouhodobého finančního plánu v návaznosti na podnikovou strategii;
3. Vertikální, horizontální, rozdílová a poměrová finanční analýza akciové společnosti;
4. Aplikace bankrotních a bonitních modelů na zemědělském podniku;
5. Nastavení systému hodnocení výkonnosti výrobního podniku;
6. Benchmarking energetických distribučních společností;
7. Výpočet ekonomické přidané hodnoty a odvozených modifikací u finanční instituce;
8. Využití softwaru při řešení optimalizačních úloh zaměřených na řízení nákladů;
9. Prezentace výsledků hospodaření na valné hromadě akciové společnosti;
10. Metody kvantifikace rizik;
11. Případová studie realizace sanačního programu u bankrotujícího podniku;
12. Aplikace metodiky reálných opcí na konkrétní investiční projekt2. přednáška Případová studie č. 1 Podnikatelský plán - byznys model, crowdfunding
6. přednáška Případová studie č. 2 Mezipodnikové srovnávání - finanční benchmarking
8. přednáška Případová studie č. 3 Řízení nákladů - vybrané činnosti strategického nákupu
13. přednáška Případová studie č. 4 Investiční činnost - výběr investičních variant

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Manažerská ekonomika je podmíněn úspěšným absolvováním předmětu Ekonomika podniku.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům mezi finanční stabilitou a rentabilitou, jsou schopni nastavit pro konkrétní podnik systém hodnocení výkonnosti založený na kvantitativních i kvalitativních kritériích. Manažerská rozhodnutí ovlivňující hospodaření podniku jsou schopni podložit argumenty založenými na výsledcích matematicko-ekonomických modelů.

Garanti a vyučující
 • Garanti: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
 • Přednášející: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.
Literatura
 • SYNEK, M. a kol. (2011). Manažerská ekonomika. Praha.
 • Kislingerová, E. a kol. (2010). Manažerské finance. 3. vydání. Praha.
 • FOTR, J., HNILICA, J. (2014). Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. Praha.
 • KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., REMEŠ, D., ŠTEKER, K. (2017). Finanční analýza - Kompletní průvodce s příklady, 3.kompletně aktualizované vydání. Praha.
 • FOTR, J., SOUČEK, I. (2011). Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha.
 • BRICKLEY, J.A., ZIMMERMAN, J., SMITH, C.W. (2015). Managerial Economics & Organizational Architecture, 6th Edition. Maidenhead (UK).
 • NEUMAIEROVÁ, I., NEUMAIER, I. (2010). Manažerský simulátor: Řízení spokojenosti stakeholders. Praha.
 • Kislingerová, E. (2014). Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky: v globální světové ekonomice. Praha.
 • PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. (2012). Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera, 3.vydání. Praha.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning, Případová studie, Blended learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF