Mzdové soustavy

Zkratka předmětu KEN/MZDS
Název předmětu Mzdové soustavy
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/MZDS
Název Mzdové soustavy
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je předání komplexních znalostí v oblasti odměňování zaměstnanců v podnikatelské a nepodnikatelské sféře. Důraz při studiu je kladen na oblast tvorby a aplikace mzdového systému v organizaci. Podrobněji budou probrány oblasti hodnocení zaměstnanců ve vazbě na odměňování, mzdové formy, výkonové odměňování, nemzdové odměňování zaměstnanců, systém Cafeteria, odměňování v podnikatelské sféře a odměňování v nepodnikatelské sféře. Nedílnou součástí výkladu bude i oblast trendů v odměňování v ČR a EU.

Požadavky na studenta

Zápočet:
Požadavkem k zápočtu je splnění podmínek zápočtu, a to docházky, seminární práce a zápočtového testu (celková úspěšnost min. 60%)
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní.
Obsahem písemné části zkoušky jsou otázky z problematiky předmětu (celková úspěšnost alespoň 12 bodů z maximálního počtu bodů 22, čas na test - 60 min). Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou vylosované témata z problematiky předmětu.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata okruhů:
1. Úvod. Odměňování a pracovní výkon.
2. Podnikové klima. Spokojenost zaměstnanců. Kvalitativní a kvantitativní analýza práce.
3. Volby metody hodnocení. Výpočet hodnoty práce.
4. Systémy hodnocení práce a normování práce. Měření pracovního výkonu ve vazbě na odměňování.
5. Mzdový systém - druhy, tvorba, struktura a aplikace.
6. Mzdové formy. Mzdové a platové struktury.
7. Výkonové odměňování a jednorázová mzdová zvýhodnění.
8. Nové formy odměňování, týmové odměňování.
9. Odměňování metodou balanced scorecard a MBO.
10. Odměňování managementu, specialistů a expatriotů.
11. Model celkové odměny. Projektové odměňování.
12. Nemzdové odměňování zaměstnanců. Systém Cafeteria.
13. Odměňování v podnikatelské sféře; Trendy v odměňování v ČR a EU.
14. Odměňování v nepodnikatelské sféře.
Cvičení:

1. Výpočet hodnoty práce.
2. Hodnocení práce a hodnocení pracovníků ve vazbě na odměňování.
3. Mzdové formy.
4. Nové mzdové formy.
5. Výkonové odměňování.
6. Nemzdové odměňování. Cafeteria.
7. Systém odměňování v podnikatelské sféře, trendy v odměňování v ČR.
Pro předmět Mzdové soustavy je vytvořen kurz v systému Moodle

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět mzdové soustavy nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům v oblasti odměňování.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
Literatura
  • ARMSTRONG, Michael. (2011). How to manage people. London: Kogan Page.
  • TOMŠÍ, I. (2008). Mzdy a mzdové systémy. Praha : ASPI.
  • CHLÁDKOVÁ, A., BUKOVJAN, P., ŠUBRT, B. A KOL. (2016). Mzdy od A do Z. Praha, Wolters Kluwer.
  • Shields, J. (2007). Managing employee performance and reward: Concepts, practices, strategies. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Urban, J. (2017). Motivace a odměňování pracovníků: co musíte vědět, abyste ze svých spolupracovníků dostali to nejlepší. Praha : Grada.
  • Horváthová, P., Čopíková, A. (2007). Systémy odměňování v organizacích. Ostrava, VŠB.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF