Business Economics

Zkratka předmětu KEN/OEP1
Název předmětu Business Economics
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/OEP1
Název Business Economics
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KEN/EP1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Podstata a úloha podniků v ekonomice, cíle podniku, členění podniků. Založení podniku, činnosti související se založením podniku, zakladatelský rozpočet. Majetková a kapitálová výstavba podniku. Výnosy, náklady a výsledek hospodaření, analýza bodu zvratu, cash flow. Ceny, stanovení ceny nového výrobku, metody stanovení ceny. Zásobování, bilance materiálu, propočty spotřeby materiálu, stanovení norem zásob. Výrobní činnost podniku, produkční funkce - teoretický základ ekonomiky výroby, výrobní kapacita. Investiční činnost podniku, postup a metody hodnocení efektivnosti investic. Hodnocení výkonnosti podniku. Krizový vývoj podniku, sanace a zánik podniku.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast na cvičeních;
- splnění požadavků 2 kontrol průběžného studia během semestru.
Požadavky ke zkoušce:
- zkouška je kombinovaná, písemná a ústní;
- ústní zkoušku tvoří 2 otázky z problematiky předmětu.
Celková známka se určuje na základě výsledků písemné zkoušky a znalostí u ústní zkoušky.

Obsah

Přednášky:
1 - podstata a úloha podniků v ekonomice, cíle podniku, členění podniků;
2 - založení podniku, činnosti související se založením podniku;
3 - zakladatelský rozpočet;
4 - majetek podniku a jeho struktura, oceňování majetku;
5 - odpisování dlouhodobého majetku;
6 - kapitálová struktura podniku a její optimalizace;
7 - výnosy, náklady a výsledek hospodaření, kalkulace nákladů;
8 - analýza bodu zvratu, cash flow;
9 - ceny, stanovení ceny nového výrobku, metody stanovení ceny;
10 - zásobování, bilance materiálu, propočty spotřeby materiálu, stanovení norem zásob;
11 - výrobní činnost podniku, produkční funkce - teoretický základ ekonomiky výroby, výrobní kapacita;
12 - investiční činnost podniku, postup a metody hodnocení efektivnosti investic;
13 - hodnocení výkonnosti podniku;
14 - krizový vývoj podniku, sanace a zánik podniku.
Cvičení:
1 - podnikání, podnikatel, podnik - legislativní úprava;
2 - volba právní formy podnikání;
3 - zakladatelský rozpočet;
4 - odpisování dlouhodobého majetku, metody odpisování;
5 - odpisování dlouhodobého majetku, účetní a daňové odpisy;
6 - optimalizace kapitálové struktura podniku;
7 - kalkulace nákladů, sestavování kalkulací;
8 - nákladové funkce a jejich využití;
9 - výsledek hospodaření, analýza bodu zvratu;
10 - zásobování, stanovení norem zásob;
11 - produkční funkce a jejich využití;
12 - výrobní kapacita a její využití;
13 - metody hodnocení investic;
14 - hodnocení výkonnosti podniku.

Aktivity: E-learningový kurz v systému moodle:
http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=478

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Ekonomika podniku nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům v období výstavby podniku, při jeho činnosti i při možném zániku podniku, jsou schopni rozhodovat se v konkrétních podmínkách a situacích.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Martina Novotná, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Martina Novotná, Ph.D., Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Zdeněk Kučera, Ph.D., Ing. Martina Novotná, Ph.D., Ing. Filip Petrách, Ph.D., Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.
Literatura
  • VAN HORNE, James C a John Martin WACHOWICZ. Fundamentals of financial management. Thirteenth edition. Prentice Hall/Financial Times, 2009.
  • BAYE, Michael R a Jeff PRINCE. Managerial economics and bussiness strategy. Eighth edition. New York: McGraw-Hill Irwin, 2014.
  • STENGEL, Donald N. Managerial economics: concepts and pronciples. New York: Business Expert Press, 2011.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF