Economic and Social Statistics

Zkratka předmětu KEN/OHSS
Název předmětu Economic and Social Statistics
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/OHSS
Název Hospodářská a sociální statistika
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KEN/HSS
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět je zaměřen na objasnění způsobu vzniku statistických informací o hospodářských a sociálních jevech a procesech. Posluchač si osvojí schopnost rozumět statistickým údajům, které charakterizují sociálně ekonomické jevy a základní postupy a metody použitelné při jejich vyhodnocování. Metody a nástroje sociálněhospodářské statistiky, adekvační problém, statistické jednotky, statistický ukazatel, jeho věcný obsah a formálně logická konstrukce. Srovnávání - základní nástroj hodnocení ekonomických a sociálních jevů. Deskriptivní indexy, jejich konstrukce a členění. Souhrnné indexy v průměrovém tvaru, v agregátním tvaru. Cenová statistika - obecné problémy zjišťování cen, praxe cenových indexů, měření inflace, statistická deflace, srovnávání cenových indexů. Statistika výroby a služeb. Národní účetnictví, makroagregáty. Ekonomická aktivita obyvatelstva, statistika mezd a nákladů práce, statistické zjišťování v oblasti práce a pracovních sil. Statistika produktivity - propočty celkové produktivity, produktivita práce, jednotkové pracovní náklady. Prostorové srovnávání - metody víceaspektního hodnocení a jejich využití, problémy spojené s aplikací metod víceaspektního hodnocení.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Požadavky ke zkoušce:Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky jsou testové otázky a krátké příklady. Náplní ústní části zkoušky jsou dvě otázky z problematiky předmětu.

Obsah

Přednášky:;
1 - Předmět, poslání , metody a nástroje sociálněhospodářské statistiky;
2 - Srovnávání - základní nástroj analýzy ekonomických jevů;
3 - Deskriptivní indexy, jejich konstrukce a členění;
4 - Souhrnné indexy v průměrovém tvaru, v agregátním tvaru;
5 - Cenová statistika. Obecné problémy zjišťování cen. Praxe cenových indexů;
6 - Měření inflace, statistická deflace, srovnávání cenových indexů;
7 - Sledování hospodářského vývoje pomocí národohospodářských agregátů;
8 - Statistika výroby a služeb;
9 - Národní účetnictví;
10 - Makroagregáty a vztahy mezi nimi;
11 - Statistické zjišťování ukazatelů v oblasti ekonomické aktivity obyvatelstva;
12 - Statistika mezd a nákladů práce;
13 - Statistika produktivity;
14 - Prostorové srovnávání;
Cvičení:;
1 - statistický ukazatel a jeho členění;
2 - bazické, řetězové indexy, průměrné tempo růstu;
3 - deskriptivní indexy, Individuální indexy;
4 - index proměnlivého složení, index stálého složení, index struktury;
5 - souhrnné indexy, Laspeyresův cenový resp. objemový index, Paasheho cenový resp. objemový index;
6 - analytické indexy;
7 - logaritmická metoda, metoda postupných změn8 -cenová statistika;
9 - statistika produkce;
10 - makroagregáty;
11 - práce a mzdy;
12 - produktivita;
13 - prostorové srovnávání

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Hospodářská a sociální statistika není podmíněn žádnými předměty.

Získané způsobilosti

Posluchač si osvojí schopnost rozumět statistickým údajům, které charakterizují sociálně ekonomické jevy a základní postupy a metody použitelné při jejich vyhodnocování.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Martina Novotná, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Martina Novotná, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Literatura
  • GIOVANNINI, Enrico. Understanding economic statistics: an OECD perspective. Paris: OECD, 2008.
  • LEQUILLER, Francois a Derek W BLADES. Understanding national accounts. 2th Edition. Paris: OECD Publishing, 2014.
  • EUROSTAT. European System of Accounts- ESA 2010. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2013.
Vyučovací metody

Písemná práce (např. u souborných zkoušek, klauzur)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF