Oceňování podniku a majetku

Zkratka předmětu KEN/OPM
Název předmětu Oceňování podniku a majetku
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/OPM
Název Oceňování podniku a majetku
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získání orientace v postupech při ocenění podniku, dále v oblasti oceňování jednotlivých položek majetku za použití různých metod administrativního a tržního oceňování. Analýza hodnoty majetku pro různé účely s použitím různých metod oceňování. Rozbor oceňování jednotlivých druhů majetku - budovy, stavby, pozemky, trvalé porosty, movitý a finanční majetek, nehmotný majetek. Stanovení hodnoty podniku jako celku. Oceňování na základě administrativního i tržního pohledu s jejich vzájemným porovnáním, klady a zápory a možnostmi užití v praxi. Oceňování podniku s omezenou perspektivou a koncernu. Oceňování v zahraničí.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
splnění 1 průběžného testu (celková úspěšnost alespoň 12 bodů z maximálního počtu bodů 20, čas na průběžný test - 30 min),
aktivní účast na cvičeních
Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je ústní a tvoří ji 2 otázky z problematiky předmětu
Pro předmět Oceňování podniku a majetku je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a
věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.

Obsah

Témata přednášek:
1. Základy pro oceňování podniku
2. Faktor času a rizika
3. Postup při ocenění podniku - strategická analýza
4. Postup při ocenění podniku - analýza finančního zdraví
5. Metody odhadu diskontní míry, ocenění na základě analýzy výnosů - metoda diskontovaného cash flow
6. Ocenění na základě analýzy výnosů - metody kapitalizovaných čistých výnosů a EVA
7. Metody založené na analýze trhu
8. Ocenění na základě analýzy majetku - nemovitosti
9. Ocenění na základě analýzy majetku - stroje a strojní zařízení, zásoby, pohledávky
10. Ocenění na základě analýzy majetku - nehmotný majetek
11. Stanovení hodnoty podniku jako celku
12. Oceňování podniku s omezenou perspektivou
13. Oceňování koncernu
14. Oceňování v zahraničí, mezinárodní a evropské oceňovací standardy

Cvičení:
1. Úvod do oceňování podniku, faktor času
2. Faktor rizika, základní právní předpisy týkající se oceňování
3. Postupy při ocenění podniku - výpočty
4. Metody odhadu diskontní míry - výpočty
5. Oceňování jednotlivých druhů majetku
6. Rozbor metod oceňování
7. Stanovení hodnoty podniku
Aktivity: E-learningový kurz v systému moodle:
https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=1292

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům na úrovni podniku.

Garanti a vyučující
Literatura
  • Mařík, M. a kol. (2011). Metody oceňování podniku. Proces ocenění - základní metody a postupy. Praha: Ekopress.
  • PRATT,S.P.:. (2009). Business valuation, discounts and premiums. Hoboken: John Wiley.
  • Mařík, M. a kol.:. (2011). Metody oceňování podniku pro pokročilé:hlubší pohled na vybrané problémy. Praha, Ekopress.
  • KRABEC,T. (2009). Oceňování podniku a standardy hodnoty. Praha, Grada Publishing.
  • NEUMAIEROVÁ I., NEUMAIER I. (2006). Výkonnost a tržní hodnota firmy. Praha, Grada Publishing.
  • Zákon o cenách č. 580/1990 Sb.
  • Zákon o oceňování majetku č. 151/97 Sb.
  • Zákon o působnosti orgánů v ČR v oblasti cen č. 265/91Sb.
  • Zákon o znalcích a tlumočnících č. 36/67 Sb.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF