Projektování investic

Zkratka předmětu KEN/PI
Název předmětu Projektování investic
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/PI
Název Projektování investic
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu je seznámit studenty s navrhováním investic v území a jeho ekonomikou.
Jde o teoreticko-praktickou vědní disciplinu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast na cvičení

- Uznaná seminární práce (3 zpracované vlastní příklady v MS Excel)

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky jsou testové teoretické otázky a příklady (celková úspěšnost alespoň 50 bodů z maximálního počtu bodů 81, čas na test - 60 min). Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou otázky z problematiky předmětu.

Pro předmět Projektování investic je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.

Obsah

Témata přednášek:
1. Přímé investice, investiční záměry, investice do staveb, hodnocení investičních projektů, feasibility studie, oportunity studie.
2. Investice a její význam v ekonomice území, podniku, obce.
3. Simulace dlouhodobých investičních koncepcí a investičního rozvoje. Přímé investice a nepřímá podpora investic ČR.
4. Normativy prostředí v ČR. Územní plány, legislativa, regulativy měst a obcí. Externality investiční činnosti.
5. Podíly partnerů výstavby na nákladech a přínosech.
6. Investiční projekty a jejich předinvestiční příprava.
7 . Hodnocení efektivnosti projektů pomocí výpočetní techniky. Investice do staveb. Správní řízení při realizaci staveb.
8 . Sestavení rozpočtu stavby.
9 . Zadávání veřejných zakázek. Rozbor konkrétních investičních projektů.
10. Výběrová řízení. Rozhodovací procesy a metody.
11 . Výpočetní metody pro rozvrhování nákladů do času. Výpočetní metody pro stanovení nákladů údržby a obnovy.
12 . Simulace rizik při propočtech investičního charakteru.
Cvičení:
1. nvestiční záměry, investice do staveb.
2. Feasibility studie.
3. Simulace dlouhodobých investičních koncepcí a investičního rozvoje.
4. Hodnocení investičních projektů.5 - Podíly partnerů výstavby na nákladech a přínosech.
6. Základy analýzy a měření investic.7 - Hodnocení efektivnosti projektů pomocí výpočetní techniky.
8. Sestavení rozpočtu stavby.
9. Rozbor konkrétních investičních projektů.
10. Výběrová řízení. Rozhodovací procesy a metody.
11. Výpočetní metody pro rozvrhování nákladů do času.
12. Simulace rizik při propočtech investičního charakteru.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům v oblasti investic.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Václav Beran, DrSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Václav Beran, DrSc.
  • Cvičící: Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.
Literatura
  • Beran, V., Kuda, Fr. a kol. (2010). Bytové domy, moderní formy výstavby a revitalizace. ČVUT, Praha.
  • Beran, V., Maier, K., Dlask, P. (2010). Management udržitelného rozvoje území (1). ČVUT, Praha.
  • Haidar, Ali D. (2016). Construction Program Management ? Decision Making and Optimization Techniques. Springer, Switzerland.
  • FOTR, J., SOUČEK, I. (2011). Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha.
  • Dlask, P. (2012). Modelování při řízení. Wolters Kluwer, Praha.
  • Beran, V., Dlask, P., Matějka, P. (2012). Optimalizace a rozhodování v rozvoji území. ČVUT, Praha.
  • Fotr, J., Souček, I. (2015). Tvorba a řízení portfolia projektů. Grada, Praha.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning, Exkurze

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF