Projektování investic

Zkratka předmětu KEN/PRI
Název předmětu Projektování investic
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/PRI
Název Projektování investic
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s navrhováním investic v území, ekonomikou území a investičního díla. Jde o teoreticko-aplikační vědní disciplínu.
Přímé investice, investiční záměry, investice do staveb, hodnocení investičních projektů, feasibility studie, oportunity studie. Investice a její význam v ekonomice území, podniku, obce. Simulace dlouhodobých investičních koncepcí a investičního rozvoje. Přímé investice a nepřímá podpora investic ČR. Normativy prostředí v ČR. Územní plány, legislativa, regulativy měst a obcí. Externality investiční činnosti. Podíly partnerů výstavby na nákladech a přínosech. Investiční projekty a jejich předinvestiční příprava. Základy analýzy a jeho měření. Hodnocení efektivnosti projektů pomocí výpočetní techniky. Investice do staveb. Správní řízení při realizaci staveb. Sestavení rozpočtu stavby. Zadávání veřejných zakázek. Rozbor konkrétních investičních projektů. Výběrová řízení. Rozhodovací procesy a metody. Výpočetní metody pro rozvrhování nákladů do času. Výpočetní metody pro stanovení nákladů údržby a obnovy. Simulace rizik při propočtech investičního charakteru.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
aktivní účast na cvičeních
splnění 1 průběžného testu
Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní:
písemná zkouška se skládá otázek z dané problematiky
ústní zkoušku tvoří 2 otázky z problematiky předmětu

Obsah

Přednášky:
1 - Přímé investice, investiční záměry, investice do staveb, hodnocení investičních projektů, feasibility studie, oportunity studie.
2 - Investice a její význam v ekonomice území, podniku, obce.
3 - Simulace dlouhodobých investičních koncepcí a investičního rozvoje. Přímé investice a nepřímá podpora investic ČR.
4 - Normativy prostředí v ČR. Územní plány, legislativa, regulativy měst a obcí. Externality investiční činnosti.
5 - Podíly partnerů výstavby na nákladech a přínosech.
6 - Investiční projekty a jejich předinvestiční příprava. Základy analýzy a jeho měření.
7 - Hodnocení efektivnosti projektů pomocí výpočetní techniky. Investice do staveb. Správní řízení při realizaci staveb.
8 - Sestavení rozpočtu stavby.
9 - Zadávání veřejných zakázek. Rozbor konkrétních investičních projektů.
10- Výběrová řízení. Rozhodovací procesy a metody.
11 - Výpočetní metody pro rozvrhování nákladů do času. Výpočetní metody pro stanovení nákladů údržby a obnovy.
12 - Simulace rizik při propočtech investičního charakteru.
Cvičení:1 - Investiční záměry, investice do staveb.
2 - Feasibility studie.
3 - Simulace dlouhodobých investičních koncepcí a investičního rozvoje.
4 - Hodnocení investičních projektů.5 - Podíly partnerů výstavby na nákladech a přínosech.
6 - Základy analýzy a měření investic.7 - Hodnocení efektivnosti projektů pomocí výpočetní techniky.
8 - Sestavení rozpočtu stavby.
9 - Rozbor konkrétních investičních projektů.
10- Výběrová řízení. Rozhodovací procesy a metody.
11 - Výpočetní metody pro rozvrhování nákladů do času.
12 - Simulace rizik při propočtech investičního charakteru.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům v oblasti investic.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Václav Beran, DrSc.
Literatura
  • BERAN, V., DLASK, P. Ekonomika a management 21. Skripta ČVUT v Praze, 2003.
  • VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Ekopres - Praha, 2006.
  • LEVY, H., SARNAT, M. Kapitálové investice a finanční rozhodování. Praha, Grada Publishing, 1999.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF